Hvem bestemmer hvad?

Beboerdemokratiet i en almen boligorganisation er fastlagt i en række love og bekendtgørelser, men også i boligorganisationens egne vedtægter.


Der er mange begreber at holde styr på - her er en kort oversigt over de beboerdemokratiske organer, man kan finde i en almen boligorganisation:

Download:
Organisationsdiagrammer

Øverste myndighed:

I en almen boligorganisation uden boligafdelinger 

  • Repræsentantskab – består af boligorganisationens bestyrelse
    og mindst 1 repræsentant for beboerne fra hver af medlemmernes bestyrelser (LAB § 11, stk. 2)
  • Generalforsamling – består af boligorganisationens bestyrelse og medlemmernes bestyrelser (LAB § 11, stk. 5).

I en almen boligorganisation med boligafdelinger 

  • Repræsentantskab - består af boligorganisationens bestyrelse og mindst 1 repræsentant for hver afdeling (LAB § 11, stk. 1)
  • De afdelingsvalgte repræsentanter skal udgøre flertallet
  • Generalforsamling – omfatter boligorganisationens bestyrelse, boligorganisationens medlemmer (lejere og enhver, der er opnoteret på boligorganisationens venteliste) og medlemmernes myndige husstandsmedlemmer (LAB § 11, stk. 4)

Repræsentantskab/generalforsamling varetager boligorganisationens overordnede anliggender som fx beslutning om byggepolitik, køb eller salg af boligorganisationens ejendomme, godkendelse af boligorganisationens og afdelingens årsregnskab og godkendelse af boligorganisationens vedtægter. På det årlige møde vælges organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen
Organisationsbestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for boligorganisationen og dens afdelinger og er økonomisk og juridisk ansvarlig for hele boligorganisationen. Det betyder at ansvaret for driften, udlejningen, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og daglig administration henhører under organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen ansætter normalt en direktør eller en forretningsfører til at stå for den daglige ledelse af boligorganisationen.

I pjecen Medlem af organisationsbestyrelsen kan du læse mere om arbejdet i bestyrelsen. Hent pjecen:  "Medlem af organisationsbestyrelsen"

Afdelingsmødet
Hvert år indkaldes beboerne i en boligafdeling til et møde, hvor alle vigtige beslutninger vedrørende afdelingens drift behandles og vedtages. Det er på afdelingsmødet, at beboerne beslutter, hvilke arbejder og aktiviteter, der skal sættes i værk i afdelingen i det kommende år. Disse arbejder danner grundlag for næste års budget. Beboernes husleje afhænger således af aktivitetsniveauet i afdelingen. Beboerne vælger en afdelingsbestyrelse, der varetager afdelingens interesser i det daglige.

Afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er at sætte sig ind i afdelingens drift og på et afdelingsmøde forelægge de andre beboere, hvilke arbejder og aktiviteter afdelingsbestyrelsen skønner, bør igangsættes i afdelingen. Forslagene skal godkendes af afdelingsmødet for at kunne føres ud i livet. Når forslagene er vedtaget, skal afdelingsbestyrelsen sikre, at arbejdet bliver udført.

Læs mere om afdelingsbestyrelsens opgaver i pjecen Ny i afdelingsbestyrelsen. Hent pjecen:  "Ny i afdelingsbestyrelsen"

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS