Opgaver for kredsrepræsentanterne

Information og inspiration
Arbejdet i de 11 kredsrepræsentantskaber og kredsbestyrelser tager udgangspunkt i de vedtægtsbestemte formål for BL.

Kredsrepræsentantskaberne skal i deres arbejde være med til at sikre den nødvendige kommunikation mellem boligorganisationerne og BL.

Dette gøres bl.a. ved at inspirerer til boligpolitiske initiativer og drøftelser i kredsene. De boligpolitiske drøftelser tager udgangspunkt i såvel lokale som landspolitiske spørgsmål.

Arbejdet i kredsrepræsentantskaber og kredsbestyrelser sker i et tæt samarbejde med BL's kredskonsulenter og sekretariatsmedarbejdere i øvrigt.

Møder i kredsene

Kredsrepræsentantskaberne holder typisk 4 møder om året.
Møderne holdes som udgangspunkt som aftenmøder. Dagsordenen er ofte en blanding af aktuelle boligpolitiske drøftelser, planlægning af aktiviteter i kredsene, erfaringsudveksling og information mellem BL og de enkelte boligorganisationer.

Der kan suppleres med ekstraordinære møder efter behov.

Kredsbestyrelsernes møder fungerer bl.a. som forberedelse for møderne i kredsrepræsentantskaberne og i et vist omfang som sparring til kredsrepræsentantskabernes formænd og næstformænd, i forbindelse med deres deltagelse i BL's bestyrelse.

Kredsbestyrelserne består af kredsens formand og næstformand samt mindst tre kredsrepræsentanter. Kredsbestyrelserne vælges på det første kredsrepræsentantmøde efter kredsvalget.
Mødeaktiviteten for kredsbestyrelser varierer fra kreds til kreds.

Arbejdsweekend afholdes for kredsrepræsentanterne hver andet år i forbindelse med kredsvalgene.
Her drøfter de nyvalgte kredsrepræsentantskaber indholdet af kredsenes arbejde i den kommende valgperiode, herunder hvilke punkter i BL's handlings- og målsætningsprogram der bør sættes særligt fokus på i valgperioden - og ikke mindst hvordan.

Flere kredse nedsætter udvalg.
Det er typisk kursusudvalg og aktivitetsudvalg.
Derudover nedsættes der i nogle kredse ad hoc-udvalg, som løser afgrænsede opgaver.

Kredsudvalgene bemandes som udgangspunkt med kredsrepræsentanter, idet der dog er mulighed for at inddrage andre fra kredsenes boligorganisationer. Mødeaktiviteten i kredsudvalgene varierer fra kreds til kreds.

Åbne kredsarrangementer

Kredsrepræsentantskaberne og kredsbestyrelserne har ansvar for planlægning og afvikling af en række møder og arrangementer, hvortil alle boligorganisationer i kredsene inviteres. Det drejer sig om:

Kredsmøder
Der afholdes typisk 1-2 årlige møder i kredsene. Der er tale om aftenmøder, der normalt ligger på hverdage.
Temaerne for møderne spænder vidt. Der kan være tale om aktuel boligpolitisk orientering og debat, lokalt definerede emner eller landsdækkende kampagner.

Kredskonferencer
Der afholdes normalt en årlig konference i kredsene med en varighed fra en til to dage.
Temaerne er en blanding af aktuelle boligpolitiske emner kombineret med faglige områder eller andre aktuelle emner udvalgt af kredsrepræsentantskaberne.

Fakta: Vedtægter
§ 2. BL er interesse- og brancheorganisation for de almene boligorganisationer. Stk. 2. BL's formål er som interesseorganisation at samle de almene boligorganisationer til fælles arbejde for disses og deres beboeres interesse i udvikling af beboerdemokratiet og bedre boligforhold for brede befolkningsgrupper. Stk. 3. BL's formål som brancheorganisation er at styrke medlemmerne administrativt, teknisk og socialt til altid at fremstå som moderne og effektive aktører på boligmarkedet. Stk. 4. BL skal ved forhandling og indgåelse af aftaler om relevante kollektive aftaler om løn og ansættelsesvilkår styrke medlemmernes funktion som arbejdsgivere. Stk. 5. Medlemmerne forpligter sig til at respektere de aftaler om løn- og ansættelsesforhold, som BL jf. stk. 4 indgår med faglige organisationer.

Sideansvarlig: Annesophie Hansen
Oprettet: 29. jun. 2016, Senest opdateret: 04. okt. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS