Byggeri, energi og klima

De stadigt større krav til bedre byggeri og reduktion af energiforbruget samt fokus på et sundt indeklima stiller boligorganisationerne over for nye udfordringer. Her på siderne holder vi dig opdateret og kan tilbyde en række specialiserede rådgivningsydelser.

Spørgsmål og svar

FOLD ALLE UDSKJUL ALLE
Etablering af gulvvarme
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Hvad er billigst i forbindelse med etablering af gulvvarme, fjernvarme eller elvarme?

Er det rigtigt at det ikke kan lade sig gøre at få måleraflæsning i hver lejlighed ved fjernvarme?

Svar

Det er rigtigt, at der ikke kan etableres en lovlig måling af gulvvarmeforbruget i hver enkelt lejlighed ved fjernvarme. Der findes i lovgivningen ganske enkelt ingen forskrifter for, hvorledes gulvvarme kan måles ved fjernvarme (vandbåret gulvvarme).

 

Man kan godt teknisk etablere gulvvarme som fjernvarme, men man kan ikke benytte samme type måler til gulvvarme som ved radiatorer, og da alle individuelle varmemålere skal være ens og samme type i en ejendom, så kan det ikke lade sig gøre at måle lovligt.

 

Elvarmen betales derimod af den enkelte beboer direkte til det lokale elselskab efter egen afregningsmåler og derfor opstår der ikke samme problemer med måling af gulvvarme som elvarme som ved fjernvarme.

 

Det kan godt være, at elvarme er lidt dyrere i forbrug, men det er formentlig noget billigere at etablere gulvvarme som elvarme frem for som fjernvarme.

Krav om individuel vandmåler
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål jeg virkelig håber at få et svar på. Kan det være rigtigt, at der ikke er nogen lov om vandmålere i leje lejligheder? Bor i en 2½ alene og forsøger at spare på vandet, så alle i fremtiden også skal kunne dreje hanen og kunne drikke vandet. Jeg mener der blev lavet en lov om målere i lej. før el efter et bestemt år, men kan intet finde om det nogen steder?? Jeg har f.eks. 4 overboer, 2 voksne og 2 børn der bestemt ikke tænker på at spare lidt på vandet, ved godt vand ikke er så dyrt endda, men dyrt at komme af med, plus faktor fremtid. Lyver ikke når jeg skriver vandet på deres bade vær løber minimum 3 timer hver eneste aften, her er meget lydt så lyder som jeg får det i hovedet, plus vaskemaskine. 4 x toiletskyl osv. Det kan ikke være rigtigt vi skal betale det samme for vand forbrug. Varme har vi jo for længe siden fået målere på så vi hver især betaler for eget forbrug-

 

Jeg har 3 år i træk foreslået til beboermøder vi skal have vandmålere op i alle lej. der jeg boede før fik vi målere op i 1999, året efter havde de 144 lejemål jeg dengang var formand for, sparet hele 40 % på vandet, det lyder helt vildt men er korrekt. Her siger bestyrelsen og varmemester det absolut ikke kan betale sig, at de skal skiftes hvert 5 år, min søn er VVS ‘er og det er ikke rigtigt, der er et filter der skal skiftes i ca. 1/3 af målerne hvert 5 år. Forsøgte igen året efter hvor jeg havde fakta med om div. måler typer, og igen blev jeg bidt af - denne gang også af boligselskabs rep. der var med til mødet, og når de står og siger det er dyrere at opsætte disse end at lade være, ja så er der ingen af de ældre der stemmer ja til forslaget.

Men jeg giver ikke så let op. Hjælp mig, er det ikke mere reglen end undtagelsen at der IKKE er målere?? Kender i statistikken på vand / kr.? Det går mig virkelig på.

Svar

Der er udarbejdet en rapport om sagen, af en arbejdsgruppe nedsat af folketinget i 2009, Arbejdsgruppen har set på mulighederne for at stille krav om vandmålere i nybyggeri samt ved renovering af eksisterende byggeri, der findes i dag et krav om at alt byggeri efter 1996 skal være forberedt for installation, men der finde ikke et krav om individuel måling.

 

I mange eksisterende byggerier fravælges den individuelle måler løsning ofte, da det er relativt dyrt at installere samt at kvaliteten af målerne ofte er for dårlige og upræcise (Målerne skal skiftes hver 6. år), endvidere er vandselskabernes afregning af vand primært basseret på faste omkostninger, og en mindre andel af omkostningerne er variable, hvorfor at vand regningen ikke ændres dramatisk ved et væsentlig lavere forbrug, desværre.

Krav om individuel varmemåler
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Jeg vil gerne spørge til om hvor længe (hvor mange år) vores afd. kan negligere at der i 1998 kom et lovkrav, at alle lejeboliger skulle have opsat individuelle varmemålere?

Jeg kan se på min opgørelse at der gennem de sidste 5 år er sket en stigning på Energi til det varme vand på: 46,33 % og på de faste egendele: 17,16 %. Jeg mener ikke længere det er rimeligt at skulle betale for andre familiers brug af vaskemaskiner i lejligheden og store hjemmeboende børn!

Kan jeg få sådan et ønske / krav igennem i afdelingen udenfor et ordinært beboermøde?

Svar

Den pågældende lov om afregning af forbrug efter individuel måling af el, vand og varme indebærer ikke en forpligtelse til at afregne forbruget af vand efter målere.

Ved nybyggeri skal vandinstallationerne forberedes til senere at kunne påmonteres vandmålere mhp. individuel afregning.

Det er kun forbruget af el og rumopvarmningen, der skal afregnes efter målt forbrug (medmindre der er opnået dispensation fra kommunen).

Afdelingsmødet kan beslutte at der skal opsættes vandmålere, og hvis først sådanne målere er opsat, er der pligt til at benytte dem til afregning af forbruget. Det kan ske på såvel ordinært som ekstraordinært afdelingsmøde.

Ekstraordinært afdelingsmøde kan forlanges indkaldt ved begæring fra 25 % af lejerne i afdelingen.

Betaling af el i opsigelsesperiode
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Vi har netop afholdt møde med vores el udbyder. Her drøftede vi, om vi kan fastholde, at det er fraflytter der hæfter for strøm, også selvom de er fysiske fraflyttede lejemålet, men lejeforholdet på de 3 måneder er endnu ikke ophørt? I lejekontrakten er det anført, at lejer fraflytter boligen indtil 14 dage før lejeforholdets ophør.

Svar

I forholdet mellem forsyningsselskabet og lejeren, vil lejeren normalt hæfte indtil lejeren afmelder sig som forbruger over for forsyningsselskabet. Hvis lejeren afmelder sig som forbruger, kan forsyningsselskabet herefter henstille, at I som boligorganisation indtræder som ny forbruger i perioden indtil lejemålet genudlejes, eller forsyningsselskabet kan vælge at afbryde forsyningen med heraf følgende gebyrer til genåbning ved genudlejning.

Varmefordeling
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Jeg bor i en boligforening hvor man har fordelt varme regning ved hjælp af fordampnings måler. Nu er man gået over til energimåler fordi man skal betale for det man forbruger. Men vi har loft varme og en del siver jo op især dem der bor for neden får jo nu et ekstra forbrug. Kender I andre steder hvor dette er sket og hvis hvordan har man ud regnet dette.

Svar

Reglerne om varmefordeling fremgår af almenlejelovens § 54, idet der i bekendtgørelse nr. 70 af 27/1 1997 om kontrol med varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af forbrug af varme og bekendtgørelse nr. 891 af 9/10 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme er fastsat mere detaljerede regler omkring beregning af fordelingen.

Af § 9 i bekendtgørelse nr. 891 af 9/10 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme fremgår det således, at der blandt andet skal tages hensyn til lejemålenes beliggenhed i ejendommen.


Kurser

fr. 21. aug 2020 lø. 22. aug 2020
Budget og formidling
2 kursusdage kl. 17:00 / Kursus nr: 2020-0244 / Målgruppe: Kursus valgte
fr. 11. sep 2020 lø. 12. sep 2020
Mødeteknik og udvikling af afdelingsmødet
2 kursusdage kl. 17:00 / Kursus nr: 2019-0257 / Målgruppe: Kursus valgte
ti. 9. jun 2020 to. 11. jun 2020
Nybyggeri og renovering
3 kursusdage kl. 10:00 / Kursus nr: 2020-0032 / Målgruppe: Kursus ansatte
ma. 17. aug 2020
Temadag om dødsboer
1 kursusdage kl. 10:00 / Kursus nr: 2020-0247 / Målgruppe: Kursus ansatte

Kommende arrangementer

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS