Drift og ledelse

HR og ledelse

Udvikling af medarbejdere, personalepolitik og arbejdsmiljø.

Rekruttering

Rekruttering af ny direktør, forretningsfører eller ledende medarbejder.

Fusion og administrativt samarbejde

Individuel rådgivning om administrationsformer, samarbejdsmodeller og fusioner.

Valg af fremtidig administration

Mange boligorganisationer står over for afgørende beslutninger om deres fremtidige administration.

Tilfredshed og bestyrelsesevaluering

Ved brug af BL's analyser og trivselsmålinger får boligorganisationen input og anbefalinger til udvikling samt dokumentation til styringsdialogen.

Lejeforhold

Når man bor i en lejebolig er der en række forhold, der gør sig gældende.

Kommunesamarbejde

Med revisionen af formålsbestemmelserne i almenboligloven i 2010 er det præciseret, at boligorganisationerne og kommunen skal samarbejde.

Råderet

Ønsker afdelingen at slå et slag for lejerens mulighed for at forme deres bolig ud fra egne ideer, ønsker og behov - så er der hjælp at hente!

Synsprocedurer

Nogle boligorganisationer decentraliserer fraflytningssynene fra inspektørfunktionen til ejendomsfunktionærerne og har brug for basisviden om ind - og fraflytningsreglerne.

Moms

Med virkning fra den 1. januar 2011 er der indført moms på erhvervsmæssigt salg af fast ejendom i form af byggegrunde og nye bygninger med eventuel tilhørende jord.

Forvaltningsrevision

Forvaltningsrevision skal dels gennemskueligheden og sikre en rationel drift i det støttede byggeri, dels styrke det offentlige tilsyn.

Sammensæt et kursus

Har I brug for et skræddersyet kursus, en oplægsholder eller hjælp til at komme igennem en proces? Vi vil meget gerne tale med jer om netop jeres ønsker og behov.

Sort arbejde i driften

Sådan forebygger man sort arbejde i driften.

Det er en stadig større udfordring at arbejde med moderne ledelse af virksomheder. Det kræver langt større dynamik end tidligere at løse opgaverne – i såvel den private som i den offentlige sektor. Ledelsesopgaven kompliceres bl.a. af, at mange aktører ofte har modsatrettede interesser. Samtidig undergår samfundet så hastige forandringer, at planlagte mål og strategier ofte næsten er forældede, inden blækket er tørt. Det stiller krav til alle involverede – men ikke mindst til ledelsen af den enkelte virksomhed.

Spørgsmål og svar

FOLD ALLE UDSKJUL ALLE
Beboermaksimum
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Et lejemål må ikke udlejes eller bebos af flere end 2 personer pr. rum, men må en 1 værelses udlejes og bebos af 2 personer – er der evt. en m² grænse?

Svar

Er lidt i tvivl om du virkelig mener reglerne om beboermaksimum? Det er nogle specielle regler der gælder, hvor kommunalbestyrelsen i en kommune har vedtaget at disse regler skal gælde. Er disse regler vedtaget (efter boligreguleringsloven), så skal udlejer afslå udlejning, hvis boligen bliver beboet af mere end 2 personer pr. beboelsesrum.

Det er ikke det samme som reglerne om, at boligorganisationen kan afslå udlejning, hvis boligen vil blive beboet af mere end 2 personer pr. beboelsesrum i henhold til udlejningsreglerne.

At der bor 2 personer i en etværelses, ses ikke at være i modstrid med nogen af reglerne.

Udveksling af elektroniske dokumenter mellem udlejer og lejer
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Hvis udlejer og lejer ønsker at udveksle elektroniske dokumenter, skal lejer have givet skriftligt samtykke hertil. Har I en standart skrivelse/skabelon til noget sådant?

Svar

Nej det har vi desværre ikke.

 

Vi udfærdiger gerne en skabelon til jer, men der vil i givet fald, være tale om en betalingsopgave. Du er velkommen til at kontakte undertegnede såfremt det ønskes.

Dispositionsfondens anvendelse
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Jeg ville gerne hører om et Administrationsselskab må beslutte at en afd. ikke kan få dele i dispositionsfondens midler til en energi renovering, hvis man ikke siger ja til en sammenlægning med en anden afd.? Jeg er af den forståelse, at den fond er for alle og at administrationsselskabet skal til en hver tid sørge for en afd. som skal have renoveret ejendommen, da vi som beboer indbetaler til denne fond hver måned.

Svar

Det er boligorganisationens bestyrelse, der træffer beslutninger om anvendelse af midler fra dispositionsfonden. Bestyrelsen kan også stille betingelser for et lån eller tilskud – og det kan være en rigtig god idé at stille et krav som det omtalte. Det hænger sammen med at administration af en boligafdeling er meget kostbar (alene udgifter til udarbejdelse af et budget, et regnskab, deltagelse i afdelingsmøder samt udarbejdelse af revisionsprotokol mm. koster skønsmæssigt mindst 30.000 kr.). Der er god grund til at overveje, om nogle af de penge til administration kan spares, så beboerne kan slippe lidt billigere.

 

I sager hvor Landsbyggefonden er med til at finansiere en renovering efter en helhedsplan kan det også forekomme, at Landsbyggefonden stiller som et vilkår, at afdelinger som ligner hinanden og ligger i direkte forlængelse af hinanden, sammenlægges.

Kommunens garantiforpligtelser
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Hvor i loven står der noget om at kommunen hæfter for istandsættelsesomkostninger i boliger, hvor kommunen har anvist en lejer?

Svar

Almenboligloven indeholder i § 54 og 59 bestemmelser om kommunens garantiforpligtelser.

Tildeling af 3-rums bolig til enlig - spm. 1
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

En beboer har en 3-rums bolig på 78 m2, og søger en 3-rums bolig på 85 m2 i en anden afdeling. Lejeren vil således gå op i antal m2, men ikke i antal rum.

Vil boligen på 85 m2 alligevel kunne tildeles beboeren, da den 3-rums bolig som lejeren afgiver ikke er en ”lille” bolig (under 70 m2)?Svar

Af udlejningsbekendtgørelsen § 7 fremgår, at såfremt den ønskede bolig er større i bruttoetageareal end lejerens nuværende bolig, sker overtagelsen efter reglerne i §§ 4 og 5.

 

I den nævnte situation indebærer dette, at en husstand med børn vil have fortrinsret til lejligheden på 85 m2 forud for den lejer, der afgiver sin lejlighed på 78 m2, også selvom dette ikke er en ”lille” bolig.

 
Kurser

fr. 21. aug 2020 lø. 22. aug 2020
Budget og formidling
2 kursusdage kl. 17:00 / Kursus nr: 2020-0244 / Målgruppe: Kursus valgte
fr. 11. sep 2020 lø. 12. sep 2020
Mødeteknik og udvikling af afdelingsmødet
2 kursusdage kl. 17:00 / Kursus nr: 2019-0257 / Målgruppe: Kursus valgte
ti. 9. jun 2020 to. 11. jun 2020
Nybyggeri og renovering
3 kursusdage kl. 10:00 / Kursus nr: 2020-0032 / Målgruppe: Kursus ansatte
ma. 17. aug 2020
Temadag om dødsboer
1 kursusdage kl. 10:00 / Kursus nr: 2020-0247 / Målgruppe: Kursus ansatte

Kommende arrangementer

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS