Lejeforhold

En betydelig del af opgaverne i en boligadministration består i at forvalte de enkelte lejemål i overensstemmelse med et kompliceret lovkompleks. Samtidig skal demokratiske beslutninger i såvel boligafdelinger som boligorganisationerne træffes, formidles og effektueres.

Lejeforhold Ind- og fraflytning Vedligeholdelsesregler Blanketter mv.

Lejeforhold

Udlejningsreglerne

Der skelnes mellem de forskellige almene boligtyper, når boligerne skal udlejes.

1. Almene familieboliger  
Almene familieboliger udlejes efter en venteliste. Alle, der er fyldt 15 år, kan blive skrevet op på ventelisten. Det er placeringen på ventelisten, der afgør hvor hurtigt man får tilbudt en bolig. Når man først har fået en bolig, kan en lejer opnå fortrinsret til en anden bolig ved at blive skrevet op på en oprykningsventeliste. Alle der ønsker at komme på den almindelige venteliste, skal betale ét opnoteringsgebyr til boligorganisationen. Derefter skal man én gang om året betale for at bevare sin plads på ventelisten, hvad enten man ønske en bolig nu eller senere. (Lov om almene boliger § 51)

Kommunens ret til at anvise boliger

Hvis en person er i akut bolignød og ikke er skrevet op på en venteliste, er der mulighed for at få anvist en bolig via kommunen udenom ventelisten. Det er kommunen, der ud fra nogle særlige kriterier vurderer, hvem der er berettiget til en bolig. (Lov om almene boliger § 59)

Fleksibel udlejning

Boligorganisationen kan, efter aftale med kommunen, udleje boliger efter nogle særlige udlejningskriterier. Formålet med den fleksible udlejning er at få en mere nuanceret beboersammensætning i de almene boligafdelinger og at give de boligsøgende, der ikke er skrevet op på en venteliste mulighed for at få en bolig uden om ventelisten.

2. Almene ældre-, handicap- og plejeboliger

Boliger, der er bygget til ældre, handicappede eller plejekrævende, er forbeholdt disse lejere. Det er kommunen, der anviser boliger til denne målgruppe. (Lov om almene boliger § 54)

3. Almene ungdomsboliger og kollegier

Almene ungdomsboliger udlejes til unge under uddannelse og andre unge med et særligt behov. Der er ikke fastsat nogen aldersgrænse for, hvornår man kan bo i en ungdomsbolig, og der er ikke en traditionel venteliste. Det er boligorganisationen, der vurderer, hvem der har det største behov bl.a. ud fra, hvor langt man har til sit uddannelsessted eller arbejdsplads, økonomiske forhold eller lign. Der kan ikke opkræves et gebyr for at blive skrevet op til en ungdomsbolig.

Lejers rettigheder

Når man er lejer i en almen bolig har man forskellige rettigheder:

Brugsret over lejligheden
Boligen er som udgangspunkt ukrænkelig, jf. Grundlovens § 72. Det betyder, at det er lejeren der bestemmer, hvem han vil give adgang til sin bolig. Dog findes der i den almene lejelov forskellige bestemmelser om, at udlejer - med eller uden varsel - skal have adgang til lejemålet, når det skønnes nødvendigt. (Lov om leje af almene boliger §§ 32 - 34)

Installationsret
En lejer har ret til at foretage sædvanlige installationer som fx hårde hvidevarer i det lejede, medmindre udlejeren kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen. Lejeren skal give besked til boligorganisationen, inden lejeren foretager installationen. (Lov om leje af almene boliger § 35)

Ret til at opsætte antenne/parabol
En lejer har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne på ejendommen efter udlejerens anvisning til modtagelse af radio- og tv-programmer, jf. dog stk. 2. Lejeren har tilsvarende ret til at lade etablere kabelforbindelse til fremføring af radio- og tv-programmer i ejendommen, hvis der er mulighed for tilslutning til kabel-tv i området. Ønsker flere lejere at etablere samme programforsyning, kan disse beslutte, at opsætning af antenne skal ske i form af et fællesantenneanlæg. (Lov om leje af almene boliger § 36)

Råderet og godtgørelse for forbedringer
En lejer har ret til at udføre rimelige og hensigtsmæssige forbedringer inde i boligen og ved fraflytning få økonomisk godtgørelse for udgifterne, hvis lejer flytter indenfor arbejdets vurderede levetid. (Lov om leje af almene boliger § 39 og driftsbekendtgørelsens §§ 84 - 97)

Bytteret
En lejer har ret til at bytte bolig med en lejer af en anden lejebolig. Der er ikke krav om at bytningen skal være imellem 2 almene lejere, - der er også mulighed for at bytte med en lejer, der bor hos en privat udlejer. Dog er der situationer, hvor boliglejeren kan og skal modsætte sig bytte. (Lov om leje af almene boliger § 69)

Fremlejeret

En lejer har ret til at fremleje en del af sin bolig. Kravet er, at lejeren højst fremlejer halvdelen af boligens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der kommer til at bo i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum. (Lov om leje af almene boliger § 64)

En lejer, der midlertidigt har fravær fra sin bolig pga. sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lign., har ret til at fremleje hele sin bolig i indtil 2 år. Der er dog krav om, at det samlede antal personer i boligen ikke overstiger antallet af beboelsesrum, og at lejeren ikke må kræve mere i leje end han selv betaler. (Lov om leje af almene boliger § 65)

Ret til at andre i husstanden kan fortsætte lejemålet
Dør lejeren, har en ægtefælle ret til at fortsætte lejeforholdet.

Dør en lejer uden at efterlade sig en ægtefælle, har en anden person, der i en periode på mindst 2 år umiddelbart forud for dødsfaldet har haft fælles husstand med lejeren, ret til at fortsætte lejeforholdet. Udlejeren kan i særlige tilfælde tillade, at den anden person fortsætter lejeforholdet, selv om husstandsfællesskabet har varet under 2 år.
(Lov om leje af almene boliger § 71)

Ret til at deltage i beboerdemokratiet:
Beboerne har ret til medindflydelse på boligorganisationens og den enkelte afdelings drift. Lejere i en almen boligafdeling kan på et afdelingsmøde vælge en afdelingsbestyrelse til at udøve medindflydelse. Nærmere regler om valg af afdelingsbestyrelse mv. står beskrevet i boligorganisationens vedtægter. (Lov om almene boliger §§ 33 - 44)

Hent blanketter

Sideansvarlig: Dorte Hjerrild
Oprettet: 03. apr. 2014, Senest opdateret: 09. jan. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS