Kommissorium for forretningsudvalg

Forretningsudvalgets sammensætning I henhold til BL's vedtægter 2007 består forretningsudvalget af 7 personer, formand og næstformand for BL's bestyrelse samt 5 medlemmer valgt af bestyrelsen, hvoraf mindst 3 skal være kredsvalgte medlemmer.

Forretningsudvalget kan tage endelig beslutning om en sag, som ikke kan afvente behandling i bestyrelsens regi.

Forretningsudvalgets kompetence Ud over presserende sager er forretningsudvalgets kompetence at sikre, at bestyrelsen får det bedst mulige beslutningsgrundlag til bestyrelsesmøderne.

Forretningsudvalget skal varetage presserende opgaver samt forberede punkter til behandling på bestyrelsesmøderne.

Forretningsudvalgets rolle Forretningsudvalget varetager således 4 hovedopgaver:

1. Kvalificering af oplæg til bestyrelsen. Forretningsudvalget forbereder punkter til de kommen-de bestyrelsesmøder, herunder medvirker til at kvalificere indholdet og tilrettelæggelsen af drøftelser på bestyrelsesmødet.

2. Rationalisering i forhold til oplæg til bestyrelsen. Behandlingen på forretningsudvalgets møder sker med henblik på at forberede det pågældende punkt til en kort behandling i bestyrelsen for eksempel som orientering eller efterretning.

3. Behandling af sager, som ikke kan afvente en afgørelse ved det førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen orienteres umiddelbart herefter.

4. Efterbehandling af sager ved delegering fra bestyrelsen.

Forretningsudvalget har pligt til at videregive information om beslutninger truffet i udvalget samt om den forudgående proces.Resume.

Formidling af forretningsudvalgets beslutninger og oplæg Formidling kan ske fra sekretariatet ved hjælp af tre informationskilder:

1. Der udarbejdes referat fra forretningsudvalgsmøderne. Alle referater er tilgængelige for bestyrelsens medlemmer på blandt andet BL-net. Endvidere medbringes referaterne i protokol-len ved bestyrelsesmøderne.

2. Forretningsudvalgets oplæg til bestyrelsen og den forudgående procedure noteres for bestyrelsen i de til dagsorden knyttede notater, som et indledende punkt under overskriften

3. Hvis forretningsudvalget vurderer det nødvendigt i presserende sager, kan disse udsendes til bestyrelsen med henblik på høring eller lignende.

Oprettet: 29. nov. 2013, Senest opdateret: 09. jan. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS