Bytte

Bytte trods manglende opfyldelse af betingelser
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Vi ønsker at bytte bolig, men har kun boet i vores lejlighed i knap et år. Der står klart og tydeligt i lov om leje af almene boliger § 69, stk.2 at udlejer kan modsætte sig bytte hvis den fraflyttende ikke har beboet boligen i 3 år.

Kan man søge dispensation såfremt der er et behov hos en beboer som gerne vil bytte bolig men ikke umiddelbart opfylder lovkravet?

Svar

I henhold til almenlejelovens § 69, stk.2 er der hjemmel til at udlejer kan modsætte sig bytte, hvis de nævnte betingelser ikke er opfyldt.

Udlejer er derimod ikke forpligtet til at modsætte sig bytte, hvis betingelserne ikke er opfyldt. Selv om udlejer således ikke skal modsætte sig bytte, kan udlejer dog ikke bare skalte og valte efter for godt befindende, idet alle lejere har krav på at blive behandlet lige.

 

Det foreslås at I retter henvendelse til jeres boligorganisation for at høre om der er fastsat retningslinjer i relation til bytte, og om udlejer kan forventes at modsætte sig et bytte.

Spørgsmål

Når visse betingelser er opfyldt, er det tilladt at 2 familier bytter bolig. Hvad hvis nu 3 familier ønsker at bytte boliger indbyrdes?

Svar

Almenlejeloven åbner efter sin ordlyd ikke mulighed for bytte mellem 3 personer.

Spørgsmål

Skal boligen være helt tom før synet af boligen, i forbindelse med et bytte?

Svar

I forbindelse med byttet skal der gennemføres ind- og fraflytningssyn af begge lejligheder. Lejlighederne skal derfor være ryddeliggjort i et sådant omfang, at eventuel misligholdelse kan konstateres. Boligselskabet er derfor berettiget til at kræve at lejligheden er helt tom før synet af boligen.

Bytte
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Jeg vil gerne bytte min lejelighed til en der er større. Jeg bor i en almen bolig. Mit spørgsmål er:

Kan jeg bytte min, når der kun er 6 lejeligheder i opgangen?

Svar

Ja du kan godt bytte bolig selvom der kun er 6 lejemål i opgangen.

Reglerne for bytte finder du i lov om leje af almene boliger § 69, hvor betingelserne for bytte er anført. B.la. skal du som hovedregel have beboet boligen i 3 år, og boligen må ved bytning ikke blive beboet af flere end 1 person pr. beboelsesrum og endelig kan udlejer modsætte sig bytte, hvis der foreligger en rimelig grund.

Anciennitet i forbindelse med boligbytte
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

2 lejere har byttet bolig inden for samme boligselskab. Den ene lejer havde boet i sin gamle lejlighed i mere end 100 mdr., kan lejeren flytte sin ”anciennitet”, vedrørende udlejers overtagelse af den indvendige vedligeholdelsespligt, med over til den nye lejlighed?

Svar

Bestemmelsen om udlejersovertagelse af den indvendige vedligeholdelsespligt findes iLov om leje af almene boliger § 26, stk.2, hvorefter ”udlejeren overtager i løbet af en periode på højst 10 år fra lejerens overtagelse af lejligheden gradvis lejerens udgift til normalistandsættelsen eller betaling af normalistandsættelsesbeløbet”.

 

Som det fremgår heraf regnes ”ancienniteten” fra lejemålets indgåelse, hvorfor der i den beskrevne situation ikke er mulighed for, at den optjente ”anciennitet” videreføres.

 

Ved bytte sker der genudlejning, hvorfor ancienniteten beregnes fra indgåelsen af den nye lejeaftale.

Kontrol af indkomst ved boligbytte
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Jeg vil gerne bytte en lejlighed med en person, som har mindre indkomst end mig. Foretager boligselskabet kontrol af indkomst hos den person som jeg vil bytte med?

Svar

Hvis kommunen hvor lejligheden er beliggende har truffet beslutning om at der skal være kommunal godkendelsesordning, gælder denne ordning også ved bytte.

 

Det vil sige, at boligorganisationen skal sende den nye lejekontrakt til godkendelse i kommunen, og det er kommunen som vurderer, om lejligheden er passende i forhold til den nye lejers families sammensætning, økonomiske forhold m.m.

Manglende underskrift af frasigelse efter skilsmisse med efterfølgende boligbytte
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

I et af vores lejemål har boet et ægtepar i et par år, hvor hustruen nu er flyttet – først i husvilde bolig og pr. 1/6-11 er hun helt fraflyttet kommunen.

Begge parter står på lejekontrakten og jeg har sendt dem hver et brev, hvor hun skal frasige sig alle rettigheder til lejligheden og han skal påtage sig dem. Jeg har fået hans retur, men ikke hendes.

Nu er det sådan, at han ønsker at bytte sin lejlighed væk med en anden og de har indsendt bytteansøgning.

Hvis ikke jeg får hustruens underskrift på, at hun frasiger sig rettighederne, kan han så bytte/opsige lejemålet uden hendes underskrift?

Vi har godkendt bytningen, på betingelse af ovenstående underskrifter.

Svar

Ud fra det oplyste ville jeg være betænkelig ved, at anse manden for indtrådt i lejemålet som enelejer. Det er derfor min opfattelse, at du eller manden må søge hustruens underskrift indhentet inden et evt. bytte.

Proforma ved bytte
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Vi har to lejere som ønsker at bytte bolig. Vi kører med 3 års reglen og den opfyldes her til maj.

Den ene beboer flytter fra et meget attraktivt hus og den anden (hendes søn) bor i en etageejendom hvor vi ved fraflytninger ofte har meget svært at genudleje boligerne.

Vi har en begrundet mistanke om, at kort tid efter at bytningen har fundet sted, så vil lejligheden i etageejendommen blive opsagt. Jeg vil lige nævne at der i vores bytteskemaer står "Boligselskabet kan ophæve lejeaftalen, hvis byttepartneren ikke overtager, og tager varigt ophold i boligen, hvorfor det er vigtigt at sikre sig dette"

Har vi denne mulighed hvis lejligheden i etage bliver opsagt inden for f.eks. ½ år.

Svar

Afgørende er om byttet er reelt, og ved bedømmelsen heraf vil det naturligvis kunne pege i retning af proforma, hvis det ene lejemål opsiges kort tid efter byttet.

Der kan dog efterfølgende være indtrådt nye og uforudsete omstændigheder, som ingen af de byttende lejere har kunnet forudse.

Afgørelsen af om der er tale om proforma beror således på en konkret vurdering af alle omstændighederne ved byttet.

Syn og istandsættelse ved bytte
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Jeg har en forespørgsel fra 2 lejere der ønsker at bytte lejlighed.

Begge lejere har boet i lejligheden i 3 år.

Jeg har flg. spm.:
Skal der laves - syn og istandsættelse af lejemålene?
Der skal vel også betales nyt indskud til den lejlighed de tilflytter?
+ der skal laves en flytte opgørelse på fraflytter lejligheden?
Så vel egentlig på normale vilkår? Bortset fra at de kan bestemme tidspunktet.


Det der også er i det er, at afdelingen skal indgå i en helhedsplan gennem
Landsbyggefonden, hvis beboerne stemmer ja d. 30. januar 2013. Dette skal
igangsættes primo 2014.

Hvilken påvirkning kan det få mht. til bytte.

Svar

Reglerne om bytte finder du i Lov om leje af almene boliger § 69.

 

Af denne bestemmelse fremgår b.la. at udlejer kan modsætte sig bytte, når den fraflyttede lejer ikke har beboet lejemålet i 3 år.

 

Retsvirkningen af bytte er genudlejning, hvorfor der skal afholdes indflytning-, fraflytningssyn m.m., helt som om I på almindeligvis lejede lejemålet ud på ny.

 

At der skal gennemføres en helhedsplan forhindre ikke bytte, men det er da fornuftigt at den nye lejer er bekendt hermed, så han ved hvad han går ind til.

Indskud ved boligbytte
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Jeg er støtteperson inden for det sociale område, og hjælper ofte de jeg støtter, med at blive skrevet op til boligbyt.

Lige nu har jeg dog glemt / kan ikke på jeres info-side finde informationer om, hvordan reglerne er i forbindelse med indskud ved boligbyt?

Svar

Regler er de samme som for enhver anden udlejning. Det vil også sige, at lejer er nødt til at betale indskud i den nye lejlighed, før der er modtaget afregning fra den fraflyttede lejlighed.

Bytte med andelsbolig
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Vi fik at vide at vi havde mulighed for at bytte bolig da min kæreste har boet i lejligheden i 11 år. Vi bor til leje i en andelsboligforening.

 

Nu viser det sig imidlertid, at der er en klausul om at vores lejemål skal blive til en andelsbolig, når vi flytter. Kan vi så stadigvæk bytte? Og kan vi bytte med en lejer fra en almen bolig?

Svar

Det fremgår af den private lejelovs § 74, stk. 2 at ”Det kan betinges, at den, der ved bytning opnår en lejlighed i en andelsboligforening, skal indtræde som medlem af foreningen.”  

 

Da I er lejere kan I derfor godt bytte med f.eks. en lejer i et alment byggeri og jeres udlejer (andelsboligforeningen) kan stille krav om at den I bytter med køber andelen. Derudover skal I selvfølgelig opfylde de almindelige regler for bytning.

3 parts bytning
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Jeg har været på kursus hos jer og fik her helt klart at vide, at det ikke er tilladt at lave en 3 parts bytning – altså bytning mellem 3 parter på en gang.

 

Andre har en anden opfattelse af om det er tilladt, så derfor har jeg brug for at vide om det er tilladt at lave en 3 parts bytning eller ej?

Svar

Ifølge lov om leje af almene boliger § 69, har lejeren ret til at bytte med en lejer af en anden bolig, når visse betingelser er opfyldte.

 

Bl fortolker dette, i henhold til ordlyden, som bytte mellem 2 parter. Vores fortolkning finder støtte i den juridiske teori. Jeg er endvidere heller ikke bekendt med domstolsafgørelser der skulle kunne føre til et andet resultat.

Har du brug for personlig hjælp?

Åbningstider:
man: kl. 13.00 - 15.00, ons: kl. 13.00 - 15.00
fre: kl. 10.00 - 12.00

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS