Fortsættelse af lejemål, medlemskab mv.

Fortsættelse af lejemål ved lejers død
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

En lejer er afgået ved døden og efterlader sig en søn på 8 år. Afdødes søster skal være værge for barnet, og vil flytte ind i lejemålet. Morens medlemsnummer bliver overdraget til sønnen, og værgen underskriver på lejekontrakten. Sønnen er således lejer af lejligheden.

Skal værgen være medlem, når hun nu flytter ind i boligen? Har værgen ret til at fortsætte lejemålet fremover? Kan værgen forlange, ved indmeldelse i foreningen, at blive påført kontrakten, og så fortsætte lejemålet når sønnen engang evt. vil flytte fra lejligheden?

Svar

Værgen behøver ikke at være medlem i forbindelse med indflytningen i lejemålet.

 

For så vidt angår en anden persons ret til at fortsætte i lejemålet ved død eller separation/samlivsophævelse er dette navnlig reguleret i almenlejeloven §§ 71, 73 og 74.

 

Lejerens ægtefælle har altid ret til at fortsætte i lejemålet, hvad enten lejeren afgår ved døden, eller ægtefællerne bliver separeret eller skilt.

 

Ved lejerens død har personer, der har haft fælles husstand med afdøde i mindst 2 år forud for dødsfaldet ret til at fortsætte lejemålet. Lejerens børn er omfattet heraf.

 

Ved samlivsophævelse som omtalt i § 74, har højesteret i 2004 fastslået, at lejerens børn som udgangspunkt ikke har ret til at fortsætte lejemålet, f.eks. i situationer hvor moren flytter sammen med en ny mand. Bestemmelsen i § 74 tager således som udgangspunkt sigte på, at regulere ugifte samlevendes retsstilling.

 

I den konkrete situation vil værgen således som udgangspunkt kun kunne overtage lejemålet ved ”sønnens” død. Finder man, at der imellem ”sønnen” og værgen opstår et gensidigt økonomisk personligt afhængighedsforhold som ophæves ved at den ene part flytter, så vil der være mulighed for at værgen fortsætter lejemålet.

 

Såfremt værgen melder sig ind i foreningen, har hun ikke krav på at blive påført kontrakten som lejer.

Spørgsmål

Kan en ægtefælle fortsætte lejemålet, efter den anden ægtefælles død, selv om vedkommende endnu ikke har haft folkeregisteradresse på boligen i 2 år?

Svar

Det følger af almenlejelovens § 71, at dør lejeren, så kan ægtefællen fortsætte lejeforholdet. Der gælder ikke en 2 års frist herfor.

Spørgsmål

Vi har et ældrecenter hvor kommunen har visitationsretten, og vi udfærdiger kontrakter med nye lejere. Et ægtepar har boet i hver sin bolig - i samme center. Nu er hustruen død, og da de har opholdt sig mest hos konen - vil manden gerne bo i netop den bolig. Det er ok med os - det er jo kommunen der bestemmer, men problemet er istandsættelsen. Familien vil gerne undgå denne istandsættelse, fordi boligen skal fremstå ganske som da konen opholdt sig der, meget ofte sammen med manden (det oplyses at han kun har sovet i sin egen bolig).

Vi kræver altid istandsættelse af vores boliger (vi har A-ordning) og er ikke interesseret i at miste vores krav når manden så engang flytter.

Samtidig vil vi gerne vise vores velvillighed overfor den ældre herre - har I en god model fra en anden organisation som vi evt. kan bruge?

Svar

Det lyder som en helt særlig situation, og når der netop er tale om et ægtepar, vil I have mulighed for at fortolke lidt smidigt, at der er tale om fortsættelse af lejemålet. Det skal fremgå af en allonge til kontrakten, at ægtemanden fortsætter lejemålet med rettigheder og pligter.

 

Så må han opsige den anden lejlighed, og den kan istandsættes og genudlejes.

 

Det er en fleksibel fortolkning, men det er også en helt særlig situation. Derfor kan modellen ikke overføres til andre situationer.

Overtagelse af lejemål
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

En beboer i et rækkehus, der bor sammen med hans søn og dennes hustru, skal nu flytte til en ældrevenlig bolig sammen med en kæreste.

Beboeren ønsker at hans søn skal overtage boligen. Beboeren henviser til loven hvor der står at en person som har haft fælles husstand kan overtage, hvis der på grund af sygdom flyttes til bl.a. ældrebolig. Men det er altså kæresten der visiteres til den ældrebolig hvor de flytter sammen.

 

Kan sønnen godt overtage huset i en sådan situation?

Hvis nu kommunen skriver begge navne på brevet hvor de visiterer til en ældrebolig, er det så ok at sønnen overtager?

Svar

Den relevante bestemmelse i det foreliggende tilfælde er lov om leje af almene boliger § 71, stk.5. Heraf følger, at skal en lejer på grund af alder eller sygdom flytte i ældrebolig, beskyttet bolig, på plejerhjem eller lignende, kan en person som lejeren har haft fælles husstand med, i mindst 2 år, overtage lejemålet.

 

Det afgørende er her:

- At lejeren fraflytter af helbredsmæssige årsager eller pga. af alder til en af de nævnte boligtyper og

- At vedkommende der overtager lejemålet har haft fælles husstand med lejeren, hvilket kræver en vurdering af de faktiske forhold.

 

Umiddelbart opfylder lejeren i det nævnte eksempel ikke første punkt., men hvis lejeren visiteres til en af de nævnte boligformer så gør han og så skal det vurderes om kravet vedrørende "fælles Husstands" opfyldes.

Spørgsmål

Jeg bor pt. sammen med en god ven i hans lejlighed og vil gerne overtage den når han flytter som han planlægger at gøre om ca. 6 mdr. Hvor længe skal jeg have boet i lejligheden inden jeg har ret til at overtage den?

Svar

Hvis den bolig I bor i, tilhører en almen boligorganisation, kan du ikke forvente at kunne overtage lejligheden. Boligorganisationen skal følge nogle regler om udlejning efter venteliste.

Kun i helt særlige tilfælde, hvor de personer der har boet i lejligheden har haft fælles husstand (været gift/samboende el. lign.) og de har boet med fælles husstand i mindst 2 år, kan man få lov til at fortsætte lejeforholdet i tilfælde af skilsmisse o.l.

Overdragelse af lejemål til barn
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Jeg bor i en ejendom (lejet lejlighed) som jeg har boet i omkring 23 år. Min søn på 17 bor stadig hjemme. Da lejligheden er stor og efterhånden blevet dyr er mit spørgsmål om jeg må bytte når min søn er 18 år til noget billigere og vi begge kommer til at stå på lejekontrakten. Eller må min søn blive skrevet på lejekontrakten når han bliver 18 år i den lejlighed jeg bor i nu. Og hvad muligheder har han for at blive boende, hvis der skulle ske mig noget?

Svar

Din søn kan ikke komme på lejekontrakten.

 

Såfremt du dør eller kommer på plejehjem eller lign., kan din søn overtage lejemålet.

Spørgsmål

Kan min datter på 18 år overtage mit lejemål, hvis jeg flytter sammen med min kæreste. Hun har været hjemmeboende i den periode, jeg har boet i lejligheden. Det er en 3 værelses lejlighed.

Svar

Nej jeg mener ikke, at betingelserne er opfyldte. Den relevante bestemmelse finder du i lov om leje af almene boliger § 74. Af denne fremgår, at såfremt parter, der i mindst 2 år har haft fælles husstand, ophæver samlivet, kan de aftale, hvem af dem der skal fortsætte lejeforholdet til en bolig, der har tjent som fælles bolig.

Højesteret har truffet en afgørelse om, at en 25 årig hjemmeboende søn ikke havde krav på at fortsætte lejemålet, ved moderens fraflytning.

Fortsættelse af lejemål ved mere end 2 års samlivstid
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål vedrørende Lejelovens § 77 a (svarende til LLA § 74).

I bestemmelsen står der, at parter, der i mindst 2 forudgående år har haft fælles husstand, i forbindelse med en samlivsophævelse kan aftale hvem af parterne, der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet til en lejlighed, der har tjent som fælles bolig.

Hvis parterne har boet sammen i 2 år, refererer de 2 år så til parternes samlede samlivstid, uanset hvor mange boliger de har boet i, således at den ikke-lejende part får retten til at overtage den sidst beboede lejlighed. Eller refererer de 2 år til, at parterne skal have haft fælles husstand i det samme lejemål i 2 år? Det pågældende lejemål, som den ikke-lejende part ønsker at overtage, er en almen lejebolig.

Svar

Det er partnernes samlede tid med fælles husstand, uanset hvor de har boet i disse 2 år, forudsat at det er en sammenhængende periode op til fraflytningen.

Fortsættelse af lejemål i seniorbofællesskab med minimums alder
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Boligforeningen administrerer et seniorbofælleskab, hvor der forefindes særlige visiteringsregler jvf. et udarbejdet værdigrundlag, som er godkendt af kommunen. I forbindelse med administrationen af dette visiteringsgrundlag hvori der bl.a. står: Mindst en af et samlevende par skal være fyldt 50 år. Man må ikke have hjemmeboende børn.

Nu forestiller vi os en situation, hvor den ene af et par er over 50 år og den anden væsentlig yngre (ældre mand / ung kone – barnløs).

Den ældre mand dør og den unge kone overtager lejemålet.

Hun finder sig en ny samlever/kæreste der er yngre end 50 år (Konflikt med regel nr 1)

Hun bliver gravid (Konflikt med regel nr. 2)

 

Kan man regelgive sig ud af disse mulige problemer, ved f.eks. at have en regel om at:

1) Efterlevende ægtefælder / samlever under 50 år, kan ikke fortsat opretholde boligretten, såfremt der indgås parforhold med en partner under 50 år.

2) Såfremt husstanden udvides med børn bortfalder bo-retten ligeledes.

Svar

Nej, man kan sætte regler for hvem der kan tildeles lejligheder i et seniorbofællesskab, men man kan ikke sætte regler for hvordan disse lejere skal leve deres liv m.h.t. kommende kærester/ægtefæller. Beskyttelsen på boligmarkedet betyder at man ikke kan opsige lejere, selv om de finder på at flytte sammen med nogen som ikke opfylder.

Fortsættelse af lejemål på trods af bosiddende i udland
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Vi har en lejer, som vi er blevet bekendt med, er bosiddende i udlandet og har været det i flere år. Vedkomne er tilmeldt folkeregisteret på lejemålet herhjemme i Danmark. Da han er flyttet, har han overladt lejemålet til sin bror og hans kæreste – begge er tilmeldt folkeregisteret.

Hvordan skal vi forholde os til det?  Kan vi ophæve lejemålet? Har hans bror og kæreste ret til at fortsætte lejemålet efter broren, da de har boet og været registreret på adressen i mere end 2 år?

Svar

Ud fra det oplyste, er det min helt klare opfattelse, at lejerens bror og kæreste ikke har ret til at fortsætte lejemålet, og at lejemålet kan ophæves.

Efter almenlejelovens § 90, stk. 1 nr. 2), kan lejemålet således ophæves, når det lejede benyttes til andet end aftalt og lejeren ikke trods udlejerens indsigelse er ophørt hermed.

Endvidere kan påpeges, at lejeren efter det anførte heller ikke har ret til at fremleje lejemålet.

Overtagelse af lejemål med henblik på at bytte bolig
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Bor sammen med min far i en lejerbolig, jeg har boet der i over 4 år efterhånden, ville høre om det muligt, at jeg kan overtage kontrakten fra ham, for derved at kunne bytte bolig.

Eftersom han ikke selv flytter med.

Svar

Mulighederne for at bytte bolig gælder kun for lejere. Formålet med bytte er, at begge parter igennem bytte, kan få en bedre permanent bolig end den nuværende.

 

I dit tilfælde er du ikke lejer, men bor hos din far. Du har ikke mulighed for at overtage lejemålet fra din far med henblik på at bytte dig til en anden lejlighed.

Fortsættelse af lejemål ved skilsmisse
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Min kone og jeg har været gift i 40 år og bor til leje i et alment boligbyggeri. Min kone står på lejekontrakten og på vores opnoteringsnummer til anden bolig.

Vi skal nu skilles og i den forbindelse har vi med Statsforvaltningen aftalt, at jeg bliver boende i vores lejlighed og min kone finder en ny. Boligselskabet har tilkendegivet at de godt kan hjælpe min kone med et nyt lejemål, men det vil kræve at vi opsiger vores nuværende lejlighed. Jeg er noget uforstående over for svaret fra boligselskabet som sætter os i en vanskelig situation og jeg håber I kan rede trådene lidt ud.

Svar

Ved skilsmisse har i ret til at aftale, hvem af jer der bliver i boligen og det kan således også være den der ikke står på kontrakten.

I henhold til udlejningsbekendtgørelsen kan boligorganisationen beslutte, at boligsøgende der fraflytter en bolig i boligorganisationen på grund af skilsmisse, har fortrinsret til en bolig i op til et år, hvis der er et hjemmeboende barn under 18 år som fortsat bor hos den anden af forældrene.

Er denne ordning gældende hos jer og har du et barn under 18 år der bliver boende? – I så fald skal din kone anvises en bolig.

Er ovenstående ikke opfyldt, så gælder følgende.

Hvis din kone flytter, så kan hun ikke længere anvende oprykningsventelisten. For at få en bolig, skal hun således være opnoteret på den almindelige venteliste.

Overdragelse af bolig
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

I forbindelse med skilsmisse er boligen ifølge dombogen tilkendt manden. Nu ønsker parret imidlertid at konen bliver boende. Kan det lade sig gøre?

Svar

Der er ikke umiddelbart noget til hinder for, at parterne efter dommens afsigelse aftaler et andet ”resultat”.

 

Hvis manden derfor er indstillet på at underskrive en erklæring herom, og der er sikkerhed for at erklæringen kommer fra manden eller eventuelt mandens advokat, burde dette kunne løse problemet.

Har du brug for personlig hjælp?

Åbningstider:
man: kl. 13.00 - 15.00, ons: kl. 13.00 - 15.00
fre: kl. 10.00 - 12.00

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS