Fraflytnings- og indflytningssyn

Fraflytters deltagelse ved syn
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Jeg har lige et spørgsmål vedr. syn af lejlighed ved fraflytning.

Hvis man på opsigelsen skriver at man ikke ønsker at deltage i syn, skal vi så overholde tidsfristen for indkaldelse til syn?

Svar

Lov om leje af almene boliger og tilhørende bekendtgørelser er ufravigelige, dvs. at de heller ikke kan fraviges efter aftale.

I er altså af formelle grunde nødt til at indkalde for at opfylde kravet om varsling.

Ved I, at skal der ikke fremsættes krav mod lejen, kan syn dog undlades.

Spørgsmål

Vi oplever oftere og oftere at fraflytter ikke møder op til et syn, på trods af en underskrevet synsindkaldelse. Vi vil derfor spørge om der er en mulighed for at pålægge et beløb på f.eks. kr. 500,-.  Kan det lade sig gøre rent juridisk?

Svar

Nej, der er ikke mulighed for at pålægge et sådant gebyr.

Men hvor stort er problemet? Hvis lejeren ikke kommer, kan I bare gennemføre synet uden lejerens deltagelse, det behøver ikke at tage længere tid end når lejeren deltager, og lejemålet skal jo synes.

Frist for fremsendelse af endelig flytteopgørelse til lejer
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

På jeres side i pjecen "Istandsættelse ved fraflytning" står der "Boligorganisationen skal sende den endelige opgørelse over udgifterne til fraflytteren uden unødig forsinkelse. I praksis betyder det senest en måned efter afslutningen af istandsættelsesarbejdet."

Jeg flyttede fra den gamle bolig d. 15. jan. 2011. Boligforeningen har så ind til d. 1. feb. 2011 til istandsættelse af boligen. Boligen var lejet ud pr. 1. feb. 2011, hvor jeg ikke mere skulle betale husleje.

Efter denne pjece har boligforeningen så yderligere 4 uger ind til d. 1 mar. 2011 til at udsende den endelige opgørelse over istandsættelsen af den gamle lejlighed.

Jeg var hos boligforeningen efter 5 uger - d. 7 mar. 2011 - for at høre, om noget var gået galt. Det var der ikke sagde deres inspektør for han havde 6 uger - ikke fra fraflytning - men fra den sidste håndværkerregning kom ham i hænde til at udsende den endelige opgørelse. Hvis den sidste håndværkerregning kom 1 jun. 2011, så havde han altså til d. 16 jul. 2011 til at sende den endelige opgørelse.

Mit spørgsmål: Hvad er nu det rigtige varsel i en sådan sag?

Svar

Det fremgår af lov om leje af almene boliger, at når arbejdet med istandsættelse af boligen efter fraflytning er overstået, så skal flytteopgørelsen (den endelige) sendes til den fraflyttede lejer uden unødig forsinkelse.

Dvs. at når boligorganisationen har modtaget den sidste håndværkerfaktura skal de uden unødig ophold sende en endelig fraflytningsopgørelse til dig. Ifølge retspraksis er en flytteopgørelse der sendes senest en måned efter modtagelsen af sidste håndværkerfaktura rettidig.

Spørgsmål

Da vi i år har mange fraflyttere, som skal af med penge for varmeforbruget i 2010, overvejer vi at ”trække” flytteafregningen nogle uger, så vi kan få varmeudgiften med på flytteafregningen.

Hvor langt tid kan vi vente med afregning. F.eks. en afregning med frigørelse pr. 31.12.10 – kan vi forsvare, at den først afregnes i slutningen af marts eller slutningen af april?

Svar

Den endelige flytteopgørelse skal fremsendes til lejer "uden unødig forsinkelse".

Der ligger en masse domstolsafgørelser vedrørende fortolkning af "uden unødig forsinkelse". Heraf kan udledes, at fremsendelse af flytteopgørelse til fraflyttede lejer senest en måned efter at boligorganisationen har modtaget den sidste håndværkerafregning, normalt er fremsendt rettidigt.

Jeg vil bestemt ikke råde jer til at sende opgørelsen senere.

Bisidder ved fraflytningssyn
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

I afdelingen deltager en repræsentant fra afdelingsbestyrelsen altid i syn ved fraflytning. Hvis en beboer ikke ønsker dette, kan afdelingsbestyrelsen så alligevel kræve at deltage?

Svar

Der findes ikke bestemmelser i almenlejeloven eller almenboligloven, der bestemmer hvem der kan deltage i synet, hvorfor udlejer kan være repræsenteret med de personer, som udlejer ønsker.

 

Hvis organisationsbestyrelsen har vedtaget at en repræsentant fra afdelingsbestyrelsen kan/skal deltage, kan repræsentanten med nogen ret kræve at deltage.

 

I situationer hvor lejeren frabeder sig at repræsentanten deltager, bør dette dog respekteres, således at der ikke skabes unødige konflikter/diskussioner om spørgsmålet.

Repræsentanten vil trods alt kunne besigtige lejemålet efterfølgende uden lejerens tilstedeværelse.

Krav om indflyttersyn
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Hvornår blev indflyttersyn af almene boliger et krav?

Svar

Det blev det i forbindelse med lov om leje af almene boligers indførelse (lov nr.968 af 17.december 1997).

Tidspunkt for syn
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Ifølge bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger § 13, stk.3, indkaldes den fraflyttende lejer skriftligt til syn med mindst 1 uges varsel.

I situationer hvor fraflytter kontakter boligorganisationen f.eks. 4 dage før det aftalte syn/fraflytning, for at få ændret tidspunktet for syn en time eller en dag, er det imidlertid ikke muligt at indkalde skriftligt med 1 uges varsel. Vil det i sådanne situation være tilstrækkeligt at fraflytter underskriver en formular, hvor det nye tidspunkt fremgår, og at der udtrykkeligt i formularen gøres opmærksom på at der er tale om et ønske fra fraflytters side?

Svar

Der er ikke noget til hinder for, at der indgås anden aftale mellem udlejer og lejer om tidspunktet for syn af lejemålet. Det bør i anmodningen om ændret syn anføres, at ændringen sker på baggrund af ønske fra fraflytter.

Det bør evt. overvejes, at lade lejeren udforme anmodningen om ændret flyttetidspunkt, så lejeren ikke blot underskriver en formular, og senere påstår at 1 uges fristen ikke er overholdt, og at boligorganisationen ”tvang” lejeren til at skrive under.

Fraflytters udeblivelse fra fraflytningssyn
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Vi oplever oftere og oftere at fraflytter ikke møder op til et syn, på trods af en underskrevet synsindkaldelse. Vi vil derfor spørge om der er en mulighed for at pålægge et beløb på f.eks. kr. 500,-.  Kan det lade sig gøre rent juridisk?

Svar

Nej, der er ikke mulighed for at pålægge et sådant gebyr.

Men hvor stort er problemet? Hvis lejeren ikke kommer, kan I bare gennemføre synet uden lejerens deltagelse, det behøver ikke at tage længere tid end når lejeren deltager, og lejemålet skal jo synes.

Fejl i synsrapport ved fraflytning
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Hvis synsmanden i forbindelse med et fraflyttersyn, afkrydser i den forkerte række under rengøring, således at det fejlagtigt fremgår af rapporten at der kun skal foretages rengøring efter håndværker og ikke af hele lejligheden, har boligforeningen så alligevel krav på det ekstra beløb til rengøringen?

Svar

Udgangspunktet er, at kravet der er fremsat i rapporten er bindende med mindre der var tale om skjulte fejl og mangler, eller med mindre udlejer fandt anledning til at undersøge forholdet og tog et klart og konkret forbehold.

 

Ovenstående er praksis i beboerklagenævnene. Er der uenighed med administrator kan der anlægges sag ved beboerklagenævnet. Alle kommuner har et beboerklagenævn.

 

Står det begge parter klart ved synet, hvilke krav udlejer ville gøre gældende og det derfor står klart for begge parter, at der er sket en fejl, kan det være at beboerklagenævnet når til et andet resultat.

Afdelingsbestyrelsens tilstedeværelse ved fraflytningssyn
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Kan en fraflytter modsætte sig afdelingsbestyrelsens tilstedeværelse under et fraflytningssyn, hvis det på et afdelingsmøde er vedtaget, at afd.bestyrelsen skal være til stede?

Kan en afdelingsbestyrelse afkræve en fraflytningsrapport? (af nysgerrighed)

Svar

Det er boligorganisationen som udpeger udlejers repræsentant ved syn af flyttelejligheder. Det er normalt en ejendomsfunktionær, inspektør, driftsleder el. lign. Afdelingsmødet har således ikke kompetence herom.

 

Derudover skal den fraflyttende lejer indbydes til at deltage.

 

Ingen andre har ret til/kan forlange at deltage, men det forekommer at en af parterne eller begge ønsker at andre deltager. Fx kan lejeren ønske en bisidder.

 

Afdelingsbestyrelsens rolle er noget uklar. Det er fx uklart om de varetager fraflytterens, udlejers eller de resterende lejeres interesser. Og det er ikke holdbart, at der kan opstå diskussioner om hvorvidt noget skal udføres eller ej under flyttesynet, og slet ikke diskussioner om hvem der skal betale. Derfor skal boligorganisationen under alle omstændigheder respektere et ønske fra fraflytter om at afdelingsbestyrelsen IKKE deltager.

 

Afdelingsbestyrelsen har derimod en naturlig interesse i at være med til at fastlægge niveauet for istandsættelse fsa. den istandsættelse, der følger af almindelig slid og ælde. Det behøver ikke at ske samtidig med at lejeren deltager i flyttesynet. Det kan man gøre et par dage senere sammen med en medarbejder fra driften, hvor man i ro og mag kan gennemgå lejligheden og drøfte den vurdering, der er foretaget, og hvor afdelingsbestyrelsen kan tilkendegive om de ønsker en højere eller lavere standard inden for lovens rammer.

Bemærk at misligholdelse er fastlagt i loven og ikke er til debat.

 

Afdelingsbestyrelsen har ingen ret til at se en fraflytningsrapport, men hvis man i fællesskab gennemgår et par lejligheder som foreslået ovenfor vil det være naturligt at tage udgangspunkt i den konkrete fraflytningsrapport.

Frist for indsigelser mod flytteafregning
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Findes der en frist for indsigelser mod flytteafregninger?

Svar

Nej ikke en formel frist. Den fraflyttende lejer kan når som helst i processen komme med en indsigelse, og hvis der ikke kan opnås enighed om tvisten, kan den indbringes for beboerklagenævnet.

 

Man må forvente, at såvel beboerklagenævn som boligretten, der kan komme ind i sagen efterfølgende, i deres vurdering af sagen vil tage hensyn til det tidsmæssige perspektiv – men det er ikke formuleret i almenlejeloven.

Endvidere kan bemærkes, at det ikke er ualmindeligt, at beboerklagenævnet behandler fraflytningssager der er et år gamle.

Har du brug for personlig hjælp?

Åbningstider:
man: kl. 13.00 - 15.00, ons: kl. 13.00 - 15.00
fre: kl. 10.00 - 12.00

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS