Fremleje

Fremleje af bolig
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Kan en beboer fremleje sin bolig i længere tid, når bare beboeren stadig har boligen som folkeregisteradresse, uden at miste retten til boligen?

Er det muligt kun at fremleje det ene værelse, af en 2 værelses bolig?

Svar

En beboer har ret til at fremleje hele sin bolig, når beboerens fravær er midlertidigt. Også et enkelt værelse kan derfor fremlejes.

Vær opmærksom på de formelle regler. Se Lov om leje af almene boliger §§ 65-66.  

 

Så længe lejeren har boligen som folkeregisteradresse, og der er tale om midlertidigt fravær, så kan lejeren således godt beholde sin bolig.

Spørgsmål

Skal boligselskabet orienteres om årsagen til fremleje, når det kun er delvis fremleje?

Skal boligselskabet orienteres om pris og længde for fremlejeforholdet? Kan boligselskabet modsætte sig fremlejeforholdet, hvis de mener at prisen for udlejningen er for høj?

Svar

Ved delvis fremleje er det ikke nødvendigt at orientere udlejer om årsagen hertil, men udlejer har krav på at få kopi af fremlejekontrakten inden fremlejeforholdet påbegyndes.

 

Som udgangspunkt kan du selv bestemme prisen for udlejning, når blot den ikke overstiger markedslejen/alternativt den leje der kan opgøres efter boligreguleringsloven. Herudover antages det at lejeindtægten for fremlejemålet ikke må overstige den samlede lejebetaling i hovedlejeforholdet.

Spørgsmål

Skal kontrakten i forbindelse med fremleje være på en bestemt formular, eller kan man skrive sin egen?

Svar

Lejekontrakten bør være udformet på Typeformular A, 9.udgave, men kan også være individuelt udformet. Anvendes der en blanket, skal det være typeformularen!

Spørgsmål

Er det muligt at afvise delvis fremleje, i forhold til en enlig beboer i en 3-rums bolig, når beboeren har samkvemsret med 4-6 børn?

Svar

Det fremgår af almenlejeloven § 64, stk.1, at lejeren har ret til at fremleje højst halvdelen af boligens beboelsesrum til beboelse, forudsat at det samlede antal personer, der bor i boligen, ikke overstiger antallet af beboelsesrum.

 

Videre fremgår det af § 64, stk.2, at udlejeren skal modsætte sig fremlejeforholdet, hvis lejligheden vil blive beboet af flere end 2 personer pr. beboelsesrum.

 

Det er ikke i lovgivningen eller retspraksis nærmere afklaret, hvorvidt ”samværsbørn” skal medregnes i antal personer, der bor i boligen. Henset til at ”samværsbørn” indgår ved vurderingen af spørgsmålet om tildeling af bolig, må det imidlertid antages, at ”samværsbørn” også indgår i antal personer, der bor i boligen.

 

I det nævnte eksempel har lejeren således ikke ret til at fremleje boligen delvist.

Spørgsmål

Som mangeårigt medlem af en almennyttig boligforening har jeg nu- efter at have meldt mig som aktiv boligsøgende- lige fået tilbudt en lejlighed, der tiltaler mig. Med indflytning allerede 1. marts. Ganske vist som nr. 8 på listen, så chancen for at få tildelt den omtalte lejlighed er måske ikke så stor. Men den er der dog.

 

MEN: vi bebor et parcelhus, som vi først skal have solgt. Vi har ikke kunnet sætte huset til salg endnu, da vi jo ikke har haft sikkerhed for, at vi havde et sted at flytte hen. Mit spørgsmål er nu:

kan jeg acceptere tilbuddet om bolig i boligforeningen, og HVIS jeg så får boligen tilbudt sætte vores hus til salg og i den periode, der nødvendigvis vil gå, inden vi kan fraflytte vores parcelhus, midlertidig fremleje lejligheden i boligforeningen for ikke at stå med 2 huslejer længere end højst nødvendigt?

Jeg er klar over, at det naturligvis helt klart skal fremgå, at der er tale om en tidsbegrænset fremleje, f.eks. 6 måneder, el. max 12 måneder.

Svar

I en sådan situation har boligorganisationen ikke lovlig mulighed for at tillade fremleje.

I er desværre nødt til enten at tage chancen og håber at kunne få huset solgt – eller vente til der igen bliver en ledig lejlighed, for det tyder jo på, at I nu er meget højt på ventelisten. Det kan I også få fordel af ved de kommende genudlejninger.

Spørgsmål

En beboer i en 3 vær. bolig og har lavet en delvis fremleje til sin niece, men også skrevet hendes kæreste på. Må han bo der også? Det er i forvejen kun vores lejer som er tilmeldt på adressen.

Svar

Det følger af almenlejeloven § 64, stk. 1, at lejeren har ret til at fremleje højst halvdelen af boligens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum.

Forudsat at det samlede antal personer, der i boligen ikke overstiger 3, er der derfor ikke noget til hinder for at kæresten også bor i lejemålet.

Spørgsmål

Vi har fået en henvendelse fra et ægtepar omkring fremleje af den bolig de lejer af boligforeningen. Ægteparret, som er folkepensionister, har beboet lejligheden siden 15. februar 2009 og har siden indflytning forsøgt at sælge deres hus uden held.

Da der stadig er tvivl om salg af huset, overvejer de nu midlertidigt at flytte tilbage til det gamle hus og i stedet fremleje lejligheden. Vi har oplyst lejerne at de ikke har ret til fremleje jf. § 65/66.

Kan boligforeningen på trods af ovenstående, acceptere et fremleje for at tilgodese ægteparret som i mange år har ventet på netop dette lejemål blev ledigt.

Svar

Lejer har under visse forudsætninger en ret til, at fremleje hele lejemålet for en periode på op til 2 år, jf. lov om leje af almene boliger § 65. Betingelserne fremgår af LAB § 65, hvorefter lejers fravær skal være saglig begrundet og midlertidigt, maks 2 år.

Jeg vurdere derfor ikke, at det er muligt at give den ansøgte tilladelse, men man bør naturligvis se på den konkrete venteliste situation og endelig skal tilføjes, at det er organisationsbestyrelsens ansvarsområde.  

I skal nærlæse Lov om leje af almene boliger § 65 og 66. Af bestemmelsen fremgår kravene til fremleje. Af § 65, stk. 3 fremgår, at i b.la. skal have oplyst, hvem jeres lejer fremlejer lejemålet ud til. Det er altså lejer selv der finder sin fremlejetager.

Spørgsmål

Jeg har fået en henvendelse fra en lejer, der ønsker at fremleje noget af sin bolig.

Jeg kan ikke finde så meget omkring reglerne for delvis fremleje. Kan I sende mig de fyldestgørende regler?

Er der ligeledes et loft for, hvor længe hun må delvis-fremleje boligen?

Svar

Det fremgår af lov om leje af almene boliger § 64:

§ 64. Lejeren har ret til at fremleje højst halvdelen af boligens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum.

Og der er ingen tidsbegrænsning – det er der kun ved fuld fremleje, men der gælder nogle formelle krav der fremgår af lov om leje af almene boliger § 66.

Spørgsmål

Må man udleje 1 eller flere rum af sin lejebolig? Hvis ja, må i meget gerne fremsende instruktion/vejledning.

 

Hvis ja, kan afdelingsmødet beslutte at det ikke er tilladt at udleje 1 eller flere rum, i afdelingen via husorden?

Svar

Ja det må man. Man må som lejer delvis udleje en del af sin bolig, jf. lov om leje af almene boliger § 64, og man må udleje hele boligen i op til 2 år, jf. lov om leje af almene boliger § 65.

 

Af bestemmelserne kan du læse betingelserne for fremleje. Du skal være opmærksom på, at hvis betingelserne er opfyldte, er det en ret lejeren har. De formelle betingelser følger af § 66.

 

Afdelingsmødet kan ikke fastsætte regler om dette i en husorden, da det er lovreguleret.

Spørgsmål

Må jeg som lejer i et alment boligselskab leje et værelse ud til tredjepart?

Svar

Som lejer af en almen bolig er du berettiget til at udleje/fremleje et værelse.

 

Reglerne herom finder du i lov om leje af almene boliger § 64, hvorefter du har ret til at udleje op til halvdelen af boligens beboelsesrum til beboelse. Det fremgår ligeledes af bestemmelsen, at det samlede antal personer der bor i lejligheden ikke må overstige antallet af beboelsesrum.

 

Udlejer kan i visse situationer have en berettiget grund til at modsætte sig forholdet. F.eks. pga. indsigelse mod den du udlejer til, eller pga. de vilkår du udlejer under.

 

Endelig skal du være opmærksom på, at aftalen skal indgås skrifteligt og at udlejer skal have en kopi af aftalen. Betingelserne herfor fremgår af § 66.

Opkrævning af depositum ved fremleje
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Kan en lejer, der fremlejer sin bolig og ellers opfylder de krav, der gælder for fremleje, opkræve depositum af den person, der fremlejes til?

Svar

Ja det kan han – og han udlejer i henhold til den private lejelov.

Indflytning hos familiemedlem
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Må en pige på f.eks. 16 år, der bor hos sin mor, flytte ind hos sin søster som bor i en 4-værelses lejlighed med sine 3 børn? F.eks. via delvis fremleje?

Svar

Det følger af almenlejeloven § 64, stk.1, at det samlede antal personer(ved fremleje), der bor i boligen, ikke må overstige antallet af beboelsesrum, hvorfor der ikke kan ske delvis fremleje i den nævnte situation.

Overtagelse af lejligheden efter fremleje
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Er det rigtigt at man efter 2 år som fremlejetager, kan overtage lejligheden?

Svar

Nej det er det ikke.

 

Der er ikke i fremlejereglerne indeholdt mulighed for, at fremlejetageren kan overtage lejemålet efter 2 år.

Tidsbegrænsning af fuldstændig fremleje
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål vedrørende tidsbegrænsning af fuldstændig fremleje, jf. lov om leje af almene boliger § 65. I kommentaren til § 65 fremgår det, at retten til fremleje er tidsbegrænset til 2 år, og fremleje således ikke kan forlænges herudover.

 

Vi har en beboer, der skal afsone en fængselsstraf på mere end 2 år. Kan vi nægte at give tilladelse til fremlejen på den baggrund? Efter vores opfattelse mister fremlejen sin midlertidige karakter, idet den overskrider 2 år.

Svar

Af domspraksis fremgår (jf. TBB.2002.203), at afsoning af fængselsstraf anses som midlertidigt fravær, selv om straffen var på over 2 år. Er lejeren ikke tilbage ved 2 års periodens udløb, må han opsige lejemålet.

Fremleje som led i udlandsophold
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

En af vores lejere har fået job i udlandet. Han vil gerne beholde sin bolig, det er vel også ok? han kommer hjem på ferie en gang imellem.

 

Han har en bror som skal bo i boligen – er det ok?

Svar

 

Udgangspunktet er, at lejeren skal bo i boligen og han ikke bare kan overlade boligen til en anden. Flytter han til udlandet for at arbejde, må han derfor som hovedregel opsige boligen og I skal udleje den på ny efter ventelistereglerne.

 

Der er dog mulighed for at han kan fremleje boligen i indtil 2 år, hvis hans ophold i udlandet midlertidigt, dvs. at han kan godtgøre overfor jer at ansættelsesforholdet kun er af 2 årig varighed. Der gælder nogle formkrav til fremleje, dem finder du i lov om leje af almene boliger kap. 12.

Har du brug for personlig hjælp?

Åbningstider:
man: kl. 13.00 - 15.00, ons: kl. 13.00 - 15.00
fre: kl. 10.00 - 12.00

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS