Indskud og depositum

Modregning af mellemværende ved fraflytning
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Skal et råderetsarbejde opgøres særskilt eller skal det bare fremgå af den samlede flytteopgørelse? Og vil vi altid have modregningsadgang til skyldig husleje, misligholdelse mv.?

Svar

I har altid ret til at modregne ethvert mellemværende, som boligorganisationen måtte have, før I udbetaler noget som helst til enten fraflytter eller udlægshaver.

 

Det er kun når I har en situation, hvor der er udlæg i indskuddet, I er nødt til at lave en selvstændig opgørelse over indskuddet (med modregning af udgifter til istandsættelse, evt. restancer mm) og en selvstændig afregning af en råderetsgodkendelse. I alle normale tilfælde kan I komme det hele på den samme afregning.

Tilbageholdelse af indskud
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Kan udlejer tilbageholde den fraflyttede lejers indskud, indtil varmeopgørelse m.v. foreligger?

Svar

Reglerne om afregning af indskud i forbindelse med fraflytning fremgår af Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger, hvorefter afregning skal ske uden unødig forsinkelse, jf. § 15, og udlejer vil således skulle tilbagebetale det indbetalte beboerindskud til lejeren, når dennes (istandsættelses)forpligtelser er gjort op.

Efter retspraksis skal den endelig flytte opgørelse således sendes senest 1 måned efter datering af den sidste håndværker faktura, jf. U 1995. 375 Ø.

 

Afregning af indskud kan derimod ikke afvente, at der fremkommer opgørelse vedrørende varme el.lign., ligesom det ikke er muligt at stille udbetalingen af indskud i bero, indtil den nye lejer har indbetalt indskud. Udlejer kan dog tilbageholde et rimeligt beløb til dækning af en eventuel tillægsbetaling efter et senere forbrugsregnskab. Der henvises herved til Tillæg til vejledning om drift af almene boliger m.v.

Tilbagebetaling af indskud
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Når man har boet i en lejlighed i f.eks. 13 år med A-ordningen, hvordan er man så stillet ved en fraflytning mht. det indbetalte indskud?

Svar

Det følger af almenlejeloven§ 26, at udlejer i løbet af en periode på højst 10 år fra lejerens overtagelse af lejligheden gradvis overtager lejerens udgift til normalistandsættelse ved fraflytning.

 

Hvis der ikke er forhold, der kan henføres til mislighold af lejemålet, vil det indbetalte indskud derfor som udgangspunkt blive tilbagebetalt.

Indskudsforhøjelse grundet højere udgifter for istandsættelse
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Jeg er afdelingsformand for et større boligområde, vi har af administrationen fået pålagt en indskudsstigning på over 100 %. Administrationen og hovedbestyrelsen bruger som argumenter at det er fordi nogle af de små afdelinger har problemer ved fraflytning, dette er dog ikke et problem her.

Kan det være rigtigt at mine kommende beboere skal betale fordi nogle afdelinger har problemer?

Og bør afdelingsbestyrelserne ikke høres i sådanne sager?

Svar

Af lov om leje af almene boliger § 48 fremgår, at såfremt beboerindskuddet må antages ikke at kunne dække rimlige udgifter ved det lejedes kontraktmæssige istandsættelse ved fraflytning, kan udlejer forhøje beløbet. Kommer indskuddet over et vist beløb skal det godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

Af sammen lovs § 51, er socialministeren bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om b.la. de forhold der fremgår af § 48.

 

I driftsbekendtgørelsen § 56 er denne bemyndigelse udnyttet og her er § 48 udvidet til, at indskuddet kan hæves, hvis det ikke kan dække lejerens forpligtelser overfor afdelingen, herunder udgifter ved fraflytning.

 

Det er ikke afdelingen der har beslutningskompetencen og de skal ikke som sådan høres. Indskuddet skal vurderes for hver afdeling for sig. Fører vurderingen til, at man må påregne at det indskud der pt. opkræves ikke vil kunne dække i fremtiden, er der basis for en forhøjelse.

Forskellen på indskud og depositum
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Hvad er forskellen på indskud og depositum?

Svar

Forskellen er beregningsmåden. Begge dele opkræves af lejer og står som sikkerhed for udlejers krav mod lejer. Udlejer kan således foretage modregning i indskud eller depositum for lejers forpligtelser overfor udlejer. F.eks. til dækning af krav til istandsættelse ved fraflytning.

 

Indskud opkræves til delvis dækning af financieringen af byggeriet og indskuddet skal fastsættes til 2 pct. af anskaffelsessummen for byggeriet, jf. lov om almene boliger § 118.

Opkræves der ikke indskud kan udlejer opkræve depositum, som højst må udgøre, hvad der svarer til 3 mdr. leje.

Har du brug for personlig hjælp?

Åbningstider:
man: kl. 13.00 - 15.00, ons: kl. 13.00 - 15.00
fre: kl. 10.00 - 12.00

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS