Istandsættelse ved fraflytning

Fordeling af vedligeholdelsesomkostninger ved fraflytning
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

I en boligafdeling med A-ordning, har en lejer boet i 40 måneder, hvorfor afdelingen har overtaget 40 % i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning, tilbage står 60 %. Disse 60 % har fraflytter istandsat meget nydeligt.

Kan det være rigtigt at fraflytter bliver afkrævet 60 % af de udgifter som afdelingen har? ved den resterende istandsættelse som jo kun er 40 %.

Svar

Det er en forkert tilgang til fordelingen, som du beskriver.

Ved fraflytningssynet skal det vurderes, hvilke arbejder der skal udføres i lejligheden. Hvis fraflytteren i forvejen har udført nogle af maleropgaverne, så der er vægge og lofter, som fremstår som nyistandsatte, skal der ikke gøres noget ved disse overflader.

De andre vægge og lofter samt rengøring, skal boligorganisationen iværksætte istandsættelse af, således at også disse overflader fremstår nyistandsatte. Det er den såkaldte normalistandsættelse. Udgifterne til den nødvendige normalistandsættelse betales som udgangspunkt af fraflytteren (som efter reglementet og kontrakten har forpligtelsen til indvendig vedligeholdelse), men afdelingen overtager gradvist udgiften, i jeres eksempel med 1 % pr. måned som lejeforholdet har varet.

Fraflytteren skal altså betale 60 % af alle udgifterne til normalistandsættelse, 100 % til misligholdelse og 0 % til normalt slid og ælde (fx træpaneler, radiatorer m.v.)

Spørgsmål

Jeg har siddet og læst i Jeres pjece ”Istandsættelse ved fraflytning” uden rigtigt at kunne finde svar på mit spørgsmål:

Mine forældre har boet i en lejlighed i en andelsboligforening i over 40 år, denne er omfattet af reglen om at boligforeningen overtager normalistandsættelsen efter 8 år og 4 mdr. de har således boet der ca. 5 gange så længe.

Boligforeningen forlanger ved fraflytning at de skal betale for maling af fodpaneler, dørkarme og radiatorer, vi er ikke uenige i at de trænger til at bliv malet, men de er ikke misligholdt, er det rigtigt at mine forældre skal betale for dette efter at have boet så mange år i lejligheden?

Svar

Vi har ikke set lejligheden og kan derfor ikke vurdere, om der er tale om misligholdelse.

Men hvis der er tale om almindeligt slid og ælde, skal udgiften til maling af træ og metal afholdes af boligafdelingen.

Kan I ikke blive enige med boligorganisationen, er der mulighed for at indbringe spørgsmålet for beboerklagenævnet i kommunen.

Ekstra opkrævning for maling ved fraflytning grundet rygning
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål i forbindelse med fraflytning af en lejlighed, hvori der er blevet røget.

Beboeren har boet i lejligheden i godt 13 år. I forbindelse med fraflytningen bliver der taget ekstra for maling af lejligheden fordi der er røget i den. Det står ingen steder i vedkommendes lejekontrakt, at såfremt man ryger i lejligheden er den misligholdt. Skal man bare acceptere den ekstra udgifter der er i forbindelse med dette, eller er der noget man gøre??

Er bekendt med at nogle steder er man begyndt at skrive, at det er mislighold såfremt man ryger i lejligheden, men altså ikke i dette tilfælde.

Svar

En fraflytter, der er utilfreds med sin flytteafregning har mulighed for at indgive en klage til Beboerklagenævnet. Det koster et mindre gebyr. Beboerklagenævnet er uvildigt og træffer afgørelser i bl.a. sager som disse.

 

I lejeloven er det defineret, hvad der opfattes som misligholdelse. Denne definition kan ikke hverken skærpes eller lempes ved tilføjelser i kontrakten.

Efter nyeste retspraksis anses rygning ikke som misligholdelse, men den ekstraudgift der er til rengøring m.m. kan være misligholdelse.

Spørgsmål

Min afdøde svigermor har lige fået synet sin lejlighed, som kører efter A-ordning. Uenigheden går på om hun skal betale for spærring af væggene efter rygning, eller om det er afdelingen der skal dække denne udgift. Vi mener, at når det ikke er forbudt at ryge i lejligheden, kan dette ikke være forkert brug eller misligvedligeholdelse af lejligheden. Boligselskabet mener at dette skal dækkes af depositummet. Hvem har ret?

Svar

Rygning anses som normal brug af lejeligheden, og lejer skal derfor som udgangspunkt ikke betale for istandsættelse efter røgpåvirkninger ved fraflytning.

 

I U 2005.2569V blev lejer dømt til at betale for ekstra rengøring for afrensning af sod fra stearinlys. Lejeren blev ikke forpligtet til at betale for maling af væggene.

 

Af nyeste juridisk litteratur fremgår, at lejer kan blive forpligtet til at dække ekstraudgifter som følge af rygning, men kun hvor lejer med sikkerhed kan siges at have handlet culpøst, f.eks. fordi lejer ikke har overholdt sin renholdelsespligt.

Istandsættelse efter ny lejers indflytning
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Det er bestemt, at der er ind og udflytning samme dag. Derfor kan der også være håndværkere i lejemålet op til 14 dage efter indflytningen for at udbedre f.eks. maling, hvidtning, tapetsering m.m.

 

Der står ikke i kontrakten at dette kan forekomme, men vi sørger altid for at boligen kan bebos, ellers laver vi andre aftaler.

 

Denne aktuelle bolig er indflyttet den 15-12-2012 og har A-ordning og der står i vores ”Råd og anvisninger” for vores beboere:

 

3.3 Boligens istandsættelse ved indflytning:

Boligforeningen har to former for istandsættelse: A-ordning med (normalistandsættelsesbeløb) og B-ordning.

Har afd. A- ordning med normalistandsættelsesbeløb, fremtræder vægge nymalede, hvis ikke får man en rekvisition med et normalistandsættelsesbeløb, så man selv kan sætte den i stand. Lejligheden er gjort ren. De øvrige ting i boligen er sat i stand, hvis de er i stykker.

 

Dette skriver lejeren under på, at han/hun har læst.

 

Vi har måttet sætte malere på denne aktuelle lejlighed og pga. jul m.m. har de først kunnet være færdige den 28/12 2012. Boligen har ikke været ubeboelig.

 

Lejeren mener, at den har været ubeboelig og han vil have lejereduktion for de 14 dage.

 

Vores spørgsmål er:

  1. Kan vi fastholde vores ret til at udbedre mangler uden lejereduktion, når boligen ikke har været ubeboelig?
  2. Skal vi fremover indføje tekst under "§ 9 Almindelig bestemmelser" f.eks. "Der kan forekomme udbedringer af lejemålet op til 14 dage efter indflytningsdatoen" eller anden tekst?

Svar

I Lov om leje af almene boliger og tilhørende bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger er fastsat regler for istandsættelse ved fraflytning, herunder det problem som du beskriver. Den almene lejelov er ufravigelig, derfor er der ikke lovlig mulighed for at aftale afvigelser.

 

Ved B-ordninger skal der normalt ikke udføres istandsættelsesarbejder, bortset fra misligholdelse og den vedligeholdelse, som påhviler udlejer som følge af almindelig slid og ælde. I disse tilfælde skal ny lejer acceptere, at der kommer håndværkere og udføre arbejder efter indflytningen.

 

Ved A-ordningen skal der normalt foretages en opfriskning af vægge og lofter (normalistandsættelsen), og boligorganisationen kan forlange enten at fraflytter skal fraflytte lejemålet op til 14 dage før lejekontraktens udløb eller at indflytter skal acceptere først at kunne indflytte i lejligheden efter istandsættelsesarbejderne er udført, dog højst 14 dage.

 

Der kan vedtages en variant af A-ordningen som hedder A med ni-beløb. For hver boligafdeling skal der være fastsat et vedligeholdelsesreglement, og det skal være fastsat om afdelingen har A-ordning, A-ordning med ni-beløb eller B-ordning. Det er afdelingsmødet som vedtager afdelingens vedligeholdelsesreglement, herunder hvilken ordning der skal være gældende. Der kan dog være afvigende ordning for ungdomsboliger (fx A-ordning for familielejligheder og B-ordning for ungdomsboliger).

 

Det er afdelingsmødet der vælger hvilken ordning der er gældende i deres afdeling.

Lovgivningen indeholder ikke andre muligheder end de nævnte.

Spørgsmål

Vi har en afdeling, som har ind og udflytning samme dag. Der er A-ordning med ni-beløb, og vi går ind og istandsætter efter syn. (grunden hertil er, at det er meget slidte boliger, hvor mange af dem også skal have nyt køkken ved fraflytning)

 

Vi igangsætter arbejdet så snart vi har adgang, og vi gør alt hvad vi kan, for at gøre arbejdet hurtigst muligt. (normalt tager det max en uge, men enkelte steder kan det tage max 14 dage) – Vi sørger for, at boligen er beboelig ellers finder vi en løsning.

 

Vores problem er, at vi gentagende gange får klager over, at vi istandsætter lejemålet efter indflytningen, og at mange beboere mener, det er ubeboelig og dermed vil have huslejerefusion.

 

Vi ved ikke hvordan vi står – har vi ret til at istandsætte boligen uden huslejerefusion hvis vi vurderer at boligen er beboelig?

 

Iflg. Kap. 4 § 14 er det lejeren der skal betale (som du siger) MEN gælder det også ovenstående situation?

 

Må man skrive i tilbudsbrevet, ” der kan forekomme udbedringer af lejemålet op til 14 dage efter indflytningsdatoen”? Så har man fortalt dem det, og dermed har de sagt ja til dette.

 

Så er det kun et vurderingsspørgsmål om lejemålet er ubeboelig.

Svar

En situation hvor der skal udskiftes et køkken kan ikke sammenlignes med en almindelig flyttelejlighed. Det er prisværdigt at gøre mest muligt for at begrænse udgifterne, men der er også grænser, og det er tilsyneladende disse grænser I mærker på beboernes reaktioner.

 

Det er PLANLAGT og ikke uventet, at køkken skal udskiftes. Situationen kan altså ikke sammenlignes med en situation, hvor man ved flyttesynet på flyttedagen den 31. opdager, at fraflytter har smadret hele lejligheden, inkl. køkken, og I har genudlejet lejligheden til indflytning den 1.

 

Bemærk bestemmelserne i den almene lejelov:

 

§ 18. Er det lejede ikke ved overtagelsen og under lejeforholdets bestående i den stand, som lejeren efter retsforholdet mellem lejeren og udlejeren kan forlange, og afhjælper udlejeren ikke straks mangelen efter påkrav derom, kan lejeren selv afhjælpe den for udlejerens regning. Vedrører mangelen det lejedes forsyning med lys, gas, varme el.lign., kan lejeren ved fogedens bistand skaffe sig adgang til ejendommens installationer for at afhjælpe mangelen.
Stk. 2. Lejeren kan kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen, så længe en mangel forringer det lejedes værdi for lejeren.

 

En lejlighed hvor man i en uge ikke kan benytte køkkenet, er en væsentlig mangel og lejeren har krav på et forholdsmæssigt afslag i lejen.

 

Jeg vil anbefale, at I ændrer jeres procedurer, i de tilfælde hvor nye køkkener skal indsættes. I genudlejer lejligheden fx med start den 7. i stedet for den 1. og medtager en uges lejetab i økonomien for projekt køkkenudskiftning.

Omfang af istandsættelse ved fraflytning
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Er lejer forpligtet til atbetale for istandsættelse af lejligheden ved fraflytning, selv om lejer ved indflytningen for mange år siden selv istandsatte lejligheden? Afdelingsmødet har for nylig vedtaget et vedligeholdelses- og fraflytningsreglement(a-ordning) hvoraf det fremgår at vedligeholdelsesreglementet er et tillæg til kontrakten.

Svar

Det fremgår af almenlejelovens§ 25, stk.3, at det ved fraflytning ikke kan forlanges, at boligen afleveres i en bedre stand end den, hvori den blev overtaget. En ændring af vedligeholdelsesreglementet ses dermed ikke umiddelbart at have betydning for omfanget af lejers forpligtelse til istandsættelse.

 

Er lejemålet overtaget uistandsat, er lejer derfor ikke forpligtet til at aflevere det istandsat. Lejemålet skal dog som nævnt afleveres i samme stand.

Overdragelse af det lejede til istandsættelse ved fraflytning
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Jeg har opsagt mit lejemål med mere end 3 måneders varsel. Kan det derfor være korrekt, at jeg skal betale for en ½ måneds husleje ekstra for at maler osv. kan sætte lejligheden i stand?? Dermed er det jo også mig, der kommer til at betale for el og varme i de 14 dage hvor jeg slet ikke er i lejligheden.

Det finder jeg helt urimeligt dersom det hedder sig at man har 3 måneders opsigelse og dem har jeg overholdt.

Svar

Det fremgår af din lejekontrakt (med baggrund i den almene lejelovgivning) at den fraflyttende skal overlade lejemålet til udlejer 14 dage før lejemålet udløber, dvs. normalt 2½ måned inde i opsigelsesperioden.

I afdelinger med A-ordning påhviler forpligtelsen til indvendig vedligeholdelse lejeren, og denne 14-dages periode skal benyttes til at istandsætte lejligheden i overensstemmelse med vedligeholdelsesreglementet.

Ordningen er lovbestemt i afdelinger med A-ordning.

Betaling for istandsættelse ved fraflytning
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Jeg skal snart flytte fra den bolig, hvor jeg har boet i næsten 30 år. Men jeg er i tvivl om hvor meget jeg kan komme til at betale for at få den gjort indflytningsklar. Lejligheden er vedligeholdt som den skal, men døre og lign. er blevet slidt efter de mange år. Min nabo som kun har boet i sin lejlighed i 5 år, skulle betale 30.000 kr. da han flyttede. Mit spørgsmål er: findes der et loft over hvor meget en lejer må komme til at betale ved fraflytning?

Svar

Når du fraflytter en almen bolig, så afhænger istandsættelsens omfang af, hvilken vedligeholdelsesordning der gælder for den boligafdeling du bor i.

Gælder A ordningen i din afdeling, så er det lejer der i boperioden skal vedligeholde boligen med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling og ved fraflytning gennemføres der for lejers regning en istandsættelse med hvidtning, maling og tapetsering (= normalistandsættelse). Lejer har i boperioden sparet op til denne istandsættelse gennem lejen og efter 10 år kan lejer således fraflytte uden at skulle betale for normalistandsættelse.    

Gælder B ordningen i afdelingen, så er det udlejer der sørger for istandsættelsen og du har i lejeperioden indbetalt til en vedligeholdelseskonto. Ved fraflytning kan du efterlade boligen uden at der sker en normalistandsættelse.

Uanset hvilken ordning der gælder, skal du ved fraflytning altid betale for misligholdelse. Dvs. for skader du har forårsaget i lejemålet. Hvis du for eksempel har skåret brød på køkkenbordet uden, at anvende et skærebræt, eller har fejlbehandlet gulvet m.m.

Det er med andre ord ikke muligt at oplyse dig nærmere om, hvad du kan komme til at betale ved din fraflytning. Mener du at det krav din boligorganisation gør gældende er for høj, så kan du altid klage til beboerklagenævnet. Alle kommuner har et beboerklagenævn der træffer afgørelse i for eksempel sager, hvor lejer og udlejer bliver uenige om fraflytningsopgørelsen.

Beregning af istandsættelse ved fraflytning baseret på kvm
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Vi er i gang med at forberede til elektronisk syn og skal indtaste størrelse på lejemål.

Vores spørgsmål er: hvilken kvm der iflg. loven skal benyttes til beregning af istandsættelse ved fraflytning. BBR målene benyttes i dag flere steder, men her indeholdes ofte fællesareal som kælderrum og repos.

Vores synsinspektører bliver stillet over for spørgsmålet jævnligt.

Og det sker at fraflytter har gjort indsigelse på afregning på baggrund af BBR mål. Sagen kan ende i retten. Er der et faktum der siger at lejemålet skal opmåles specifikt med gulv/loft/væg arealer?

Svar

Opmålingerne skal ikke baseres på bruttoetagearealet, men på de m2 (flader) der er i lejemålet.

Anvender i bruttoetagearealet, så vil lejerne komme til at betale for m2 som der rent faktisk ikke males.

Håndværkerfradrag ved fraflytning
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Lejere af almene boliger, (ligestillet med eks. boligejere) har indtil udgangen af 2012 kunne få ”håndværkerfradrag”, dvs. et skattemæssigt fradrag for håndværkerløn til råderetsopgaver i lejeboligen.

 

Spørgsmålet er, om dette skattefradrag skal fratrækkes den samlede godtgørelsen for råderetsarbejdet i forbindelse med fraflytningen? – Og i så fald, hvordan udføres det i praksis?

Svar

Det er min opfattelse, at der ikke ved fraflytning skal ske fradrag for håndværkerfradraget i den samlede godtgørelse for råderetsarbejdet. Håndværkerfradraget er et ligningsmæssigt fradrag, som kommer den enkelte lejer til gode.

Istandsættelse der overskrider overslagsprisen
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

I en verserende fraflytningssag har man i forbindelse med overslagspriser, der efterfølgende er fremsendt, noteret en pris for nedtagning af et ikke godkendt loft. Denne pris viser efterfølgende ikke at holde, da der under loftet var en del skjulte fejl, som fordyrede udgiften væsentligt.

 

Loven siger godt nok, at fraflytter ikke hæfter for udgifter der er højere en 10 % af overslagspriserne, MEN er der undtagelser, når der er tale om skjulte fejl eller er det bare ærgerligt for udlejer??

Svar

Af vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 16 fremgår, at ”Udgifter til istandsættelsesarbejder, der ikke er medtaget i synsrapporten, er lejeren uvedkommende, medmindre manglen ikke har kunnet erkendes ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed, eller lejeren har handlet svigagtigt.”

 

Ud fra det oplyste er det derfor ikke udelukket, at I vil kunne rejse yderligere krav mod den fraflyttede lejer.

Fraflytningsregler vedr. A- og B-ordning
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Vi vil gerne høre, om der ikke er noget der hedder slitage og ælde, når man har boet til leje i den samme lejlighed i 27 år. Vi er lige fraflyttet vores lejemål, og vi har boet der siden første august 1985 og til den 15-7-2012. Vi kan ikke forstå, hvorfor det var en fra boligselskabet, der kom og synede vores lejlighed, da det normal er vores egen ejendomsfunktionær, der plejer at syne ved fraflytning. Og vi ved at han skal selv syne 3 lejligheder efterfølgende. Vi ved at vores lejlighed er udlejet fra den 15-7-2012, og der var først syn den 16-7-2012.

Vi giver jer tilladelse til at hente synsrapporten i boligselskabet.

Vi har via synsrapporten fået et eftersmæk på 26.020 kr. Vi synes at det er urimeligt, da vi mener at lejligheden ikke er misligholdt. Vi har haft gulvbelægning på i alle de år. Og der er ikke renoveret noget, selv om vi har rykket for utætte døre mange gange.

Svar

I BL har vi ikke mulighed for at bedømme konkrete fraflytningsregninger, men vi kan kort redegøre for reglerne.

 

Der skelnes mellem såkaldte A- og B-ordninger. Ved B-ordninger skal vægge og lofter ikke istandsættes, de overlades til den nye lejer, som også har rådighed over en særskilt vedligeholdelseskonto for lejligheden.

 

Ved A-ordningen skal vægge og lofter opfriskes, så de fremstår ny istandsatte. Udgiften hertil afholdes som udgangspunkt af fraflytter. Men boligafdelingen overtager udgiften over en boperiode på højst 10 år.

 

Ved både A- og B-ordningen skal fraflyttende lejer afholde udgiften til misligholdelse (hvorved det lejede er beskadiget eller forringet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd). I det omfang, der er bygningsdele, der som følge af slid og ælde skal istandsættes, sker dette for boligafdelingens regning.

 

I har modtaget en udflytningsrapport, hvori boligselskabet har anført hvad der efter selskabets vurdering skal udføres, og hvoraf det også fremgår, hvilke arbejder der påregnes udført som misligholdelse, og hvilke der er slid og ælde. Den såkaldte normalistandsættelse, som betales af fraflytter og boligafdeling afhængigt af boperiodens længde, skal I ikke bidrage til, da I har haft lejligheden mere end 10 år.

 

Hvis I er utilfredse med boligselskabets vurdering kan I i første omgang klage til boligselskabet. Ønsker I at gå videre med en klage, kan I indbringe en klage til Beboerklagenævnet i jeres kommune. Det koster et mindre gebyr.

Istandsættelsesudgift ved fraflytning med A-ordning ni-beløb
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Jeg har lige et spørgsmål angående A-ordningen med (ni beløb) ved fraflytning.

Jeg forstår at man skal have boet i lejligheden i 8 år og 4 måneder, for at få hele det beløb tilbage, som man betalte i indskud, ved indflytning.

Hvis lejligheden ikke er misligholdt, og man har kun boet i lejligheden i 8 år - får man så slet ingen penge tilbage når man flytter?

Svar

Ved fraflytning skal den fraflyttende lejer betale for normalistandsættelse og eventuel misligholdelse.

 

Udgifterne til normalistandsættelse (maling/tapetsering af vægge, maling/hvidtning af lofter samt rengøring) overtages dog af afdelingen med 1 % for hver måned lejemålet har varet. Derved overtager afdelingen hele udgiften efter 8 år og 4 mdr. (= 100 måneder i alt).

Dvs. at har boperioden varet 8 år, så har afdelingen overtaget næsten hele udgiften til normalistandsættelse.

 

Udgifterne til misligholdelse betales 100 % af fraflytter.

 

Udgifterne til istandsættelse indgår i et regnskab, hvor også indskuddet indgår samt eventuel huslejerestance og andre eventuelle økonomiske mellemværender.

Istandsættelse af gulve ved fraflytning
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Kan det være rigtigt at man bliver afkrævet betaling for renovering af nogle af gulvene i lejligheden ved fraflytning, når der er A-ordning i afdelingen?

Svar

Ja, hvis der er tale om misligholdelse. Det der spares op til ved A-ordningen, er normalistandsættelse ved fraflytning. Misligholdelse er ikke omfattet deraf.

Det boligorganisationen opkræver for er for misligholdelse og det er ikke omfattet af det opsparede beløb.

 

Er lejer uenig med boligorganisationen om, hvorvidt gulvene er misligholdte så kan der klages til beboerklagenævnet i kommunen (alle kommuner har et beboerklagenævn).

Boligtagerens pligt til istandsættelse ved fraflytning
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Der står i boligforeningens vedtægter at afdelingen overtager udgiften for istandsættelse efter 8 år og 4 måneder.

Boligtageren har altså efter 8 år og 4 måneder indbetalt fuld vedligeholdelse til boligforeningen, som nu har pengene til istandsættelse. Men boligtageren har stadig pligten til istandsættelsen. Hvordan hænger dette sammen?

Svar

Mens lejeforholdet består, har lejer pligt til at vedligeholde lejemålet indvendigt (det vil sige at hvidte, male, tapetsere og foretage gulvbehandling) når A ordningen er gældende i afdelingen. Ligeledes mens lejemålet består, er denne forpligtelse gradvis overtaget af udlejer (dvs. af boligorganisationen). Såfremt lejer har boet i lejemålet i 8 år og 4 mdr. er hele den indvendige vedligeholdelse overtaget af udlejer, hvorfor lejer kan fraflytte uden at skulle betale for istandsættelse.

Har lejer misligholdt lejemålet, f.eks. ved ikke at have brugt skærebræt og derved har skåret i køkkenbordpladen, så skal lejer betale for misligholdelsen.

 

Der henvises i øvrigt til: Bekendtgørelse 2006-06-15 nr. 640 om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger.

Har du brug for personlig hjælp?

Åbningstider:
man: kl. 13.00 - 15.00, ons: kl. 13.00 - 15.00
fre: kl. 10.00 - 12.00

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS