Lovgivning

Lov om almene boliger
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Hvordan lyder § 154 i lov om almene boliger? Og hvor findes lovteksten?

Svar

Lov om almene boliger m.v. § 154 har følgende ordlyd:

 

§ 154. Fonden skal forestå og afholde udgiften ved gennemførelsen af 2 eftersyn af byggeriet med henblik på at vurdere bygningernes tilstand og registrere eventuelle skader inden 5 år fra afleveringen af det enkelte byggeri under fonden. Ved private andelsboliger opført væsentligt i bygherrens eget regi beregnes 5-årsperioden fra skæringsdagen for byggeriets overgang fra anlæg til drift.

Stk. 2. Fonden formidler indvundne erfaringer vedrørende forebyggelse af byggeskader, årsager til byggeskader og skadernes udbedring.

 

Lov om almene boliger m.v. kan findes på retsinfo.dk

Normalvedtægter
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Jeg har set bekendtgørelser/normalvedtægter på flg. bl.dk side.

 

Jeg har et spørgsmål, som jeg håber du kan hjælpe med: Er bestemmelser i bekendtgørelser om normalvedtægter gældende også selv om den aktuelle almennyttige boligforenings vedtægter ikke indeholder disse?

Svar

Det følger af lov om almene boliger, at hver boligorganisation skal have et sæt vedtægter. Ministeriet har udarbejdet et sæt standardvedtægter, som mange boligorganisationer bruger. Men hver enkelt kan lave deres egne vedtægter. Men det følger af lov om almene boliger, at en boligorganisations vedtægter skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning og at vedtægten ikke må give beboerne mindre indflydelse end den indflydelse der er fastsat i normalvedtægten.

 

Tilsynskommunen skal påse, at en boligorganisations vedtægter overholder ovenstående. Det kan desværre ikke udelukkes, at der ind imellem findes vedtægter der ikke opfylder ovenstående. Enten fordi at det er blevet overset eller fordi reglerne har ændret sig siden vedtagelsen af vedtægterne og man ikke har fået det ændret. Så er der i et sæt vedtægter bestemmelser som strider mod normalvedtægten og eller lov, så skal normalvedtægten følges og man bør før vedtægterne tilrettet.

Lov om minimumsalder for opskrivning på venteliste
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Kan I hjælpe mig med at oplyse mig om, hvornår den lov, der bestemte at man skulle være 15 år for at blive skrevet op til en bolig, trådte i kraft?

Svar

De trådte i kraft i 1992.

Krav til en boligforening
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Jeg vil gerne høre, om i kunne hjælpe mig med at svare på et par spørgsmål ang. lovgivningen?

 

Helt konkret ønsker jeg at vide hvilke krav der er til en boligforening? Hvad kræver det at blive en boligforening? Samtidig ønsker jeg at hører om der er en form for offentlige tilskud til boligforeninger?

 

Jeg håber at I har tid til at besvare mine spørgsmål, det ville være en stor hjælp.

Svar

De krav der stilles til etablering og drift af almene boligorganisationer fremgår fortrinsvis af almenboligloven og driftsbekendtgørelsen.

 

Det er kommunalbestyrelsen der godkender oprettelse af nye boligorganisationer. Det er en forudsætning, jf. driftsbekendtgørelsens § 1, stk. 2, at følgende er opfyldt:

 

1) at der skønnes at være behov for boligorganisationen for at få gennemført det fornødne almene boligbyggeri i området eller for at sikre en rimelig konkurrence imellem boligorganisationerne,

2) at boligorganisationen skønnes at kunne sikre en effektiv administration såvel af afdelinger under opførelse som af afdelinger i drift, og

3) at almindelige hensyn til forenkling og strukturrationalisering af den almene boligvirksomhed i området ikke taler imod oprettelse af flere boligorganisationer.

 

Almene boligorganisationer kan alene opføre støttet byggeri. Reglerne om byggeriets finansiering og støtte findes i almenboliglovens kap. 9 og i støttebekendtgørelse.

Fravigelse af normalvedtægternes tegningsregel
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Er det muligt at fravige normalvedtægtens tegningsregel om, at

 

”Organisationen og dens afdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med forretningsføreren eller direktøren, hvis en sådan er ansat”,

 

så organisationen og dens afdelinger eksempelvis kun tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer?

Svar

Efter driftsbekendtgørelsen § 12, stk. 2 er det muligt at fravige normalvedtægtens tegningsregel.

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i denne sammenhæng udtalt, at en fravigelse dog kun er lovlig, såfremt den konkrete fravigelse kan anses som forsvarlig.

 

Formålet med tegningsreglerne er at undgå misbrug, og en vedtægtsbestemmelse, hvorefter boligorganisationen og dens afdelinger tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, er efter ministeriets opfattelse ikke forsvarlig.

 

Ifølge driftsbekendtgørelsens § 111 påser Kommunalbestyrelsen som led i sin tilsynsforpligtelse, at nye eller ændrede vedtægter for boligorganisationen opfylder reglerne i lov om almene boliger m.v. og de krav, der er fastsat af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i henhold til loven.

 

Kommunalbestyrelsen skal efter ministeriets opfattelse som led heri tage stilling til, om boligorganisationens tegningsregler er forsvarlige.

Lovgivning - privat og almen udlejning
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Gælder de samme love for privat udlejning, som for almene udlejning?

Svar

Nej det er ikke samme lovgivning der regulere privat og almen udlejning.

 

Der gælder et helt sæt specielle regler for almene boliger.

 

For almene boliger gælder lov om leje af almene boliger og for selve udlejningen af den almene bolig gælder en udlejningsbekendtgørelse der regulerer, hvordan de almene boliger skal udlejes (efter et venteliste princip).

Beboerdemokratiske regler
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Hvor kan man læse mere om baggrunden for de beboerdemokratiske regler, vi har i dag?

Svar

Reglerne blev til efter et grundigt forarbejde i en arbejdsgruppe, der udarbejdede rapporten ”Udvidelse af beboerdemokratiet i det almennyttige byggeri” udgivet den 19. oktober 1995. Du kan læse rapporten her.

Har du brug for personlig hjælp?

Åbningstider:
man: kl. 13.00 - 15.00, ons: kl. 13.00 - 15.00
fre: kl. 10.00 - 12.00

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS